Α/ΑΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣΤΙΤΛΟΣΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΗΛΕΚΤΡΟ-ΝΙΚΗ ΔΙΕΥ-ΘΥΝΣΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ
1 Διάταγμα 353/16-01-1830 αρ. 10/01-02-1830 Σχετικά με : αργίες, ώρες διδασκαλίας, απουσίες Λειτουργία Αλληλοδιδακτικών Σχολείων Φοίτηση - Διακοπές και αργίες - Ωράριο διδασκαλίας Σύνδεσμος 17/3/2015
2 Διάταγμα 584/31-12-1830 αρ. 13/18-02-1831 Έκθεση του Εφόρου Α. Μουστοξύδη Ίδρυση Προκαταρκτικού Σχολείου Ιδρυση του Προκαταρκτικού Σχολείου για τις ανάγκες των μαθητών που στερούνται στοιχειωδών γνώσεων - Διδάσκουν δύο δάσκαλοι σε δύο τάξεις Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία και Αριθμητική Σύνδεσμος 17/3/2015
3 Διάταγμα 1935/12-02-1831 αρ. 16/28-02-1831 Κανονισμός περί Ἐφόρου, περί Διδασκάλων, περί τῶν μαθητῶν, περί τοῦ ὑπηρέτου, περί τῶν ἐξετάσεων, περί ἑορτῶν Αξιολόγηση Μαθητή Υποχρεώσεις μαθητών - Σύστημα εξετάσεων (δοκιμαστική και ετήσια εξέταση - προαγωγή μαθητών - απολυτήριες εξετάσεις μετά τα τρία έτη επιτυχούς παρακολούθησης Σύνδεσμος 17/3/2015
4 Διάταγμα 20-07-1832 Εθνική Εφημερίς αρ. 29/27-07-1832 Περί Ἀλληλοδιδακτικῆς Μεθόδου Αναλυτικό Πρόγραμμα Χρήση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου για τη διδασκαλία Γραφής, Ανάγνωσης και Αριθμητικής Σύνδεσμος 17/3/2015
5 Διάταγμα 24-09-1832 Εθνική Εφημερίς αρ. 44/24-09-1832 Πρόγραμμα τῶν ἐν Αἰγίνῃ Διδακτηρίων Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκόμενα Μαθήματα για την περίοδο 01/09/1832-15/02/1933 Σύνδεσμος 17/3/2015
6 Διάταγμα 84/29-09-1832 Εθνική Εφημερίς αρ. 46/01-10-1832 Πρός τούς κατά τήν Ἐπικράτειαν Διοικητάς καί Τοποτηρητάς Αξιολόγηση Μαθητή Διενέργεια δημοσίων εξετάσεων με την εποπτεία των εφόρων Σύνδεσμος 17/3/2015
7 Νόμος / 1834 ΦΕΚ 11/Α/03-03-1834 Νόμος περί Δημοτικών Σχολείων Αξιολόγηση Μαθητή Εξετάσεις κάθε εξάμηνο από επιτροπή (Άρθρα 56 και 57) Σύνδεσμος 6/11/2014
8 Βασιλικό Διάταγμα 1/1836 ΦΕΚ 87/Α/31-12-1836 Περί τοῦ κανονισμοῦ τῶν ελληνικῶν σχολείων και γυμνασίων Αξιολόγηση Μαθητή Αξιολόγηση Μαθητή (άρθ. 17-32) Σύνδεσμος 13/11/2014
9 Βασιλικό Διάταγμα 1/1871 ΦΕΚ 51/Α/ 29-11-1871 Περί ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων Αξιολόγηση Μαθητή Διενέργεια απολυτηρίων εξετάσεων μια φορά το χρόνο μαζί με τις γενικές εξετάσεις Σύνδεσμος 19/11/2014
10 Βασιλικό Διάταγμα 10/1873 ΦΕΚ 1/Α/25-01-1873 Περί προσδιορισμοῦ τῶν ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν ἐν τοῖς Γυμνασίοις Αξιολόγηση Μαθητή Απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίων Σύνδεσμος 19/11/2014
11 Βασιλικό Διάταγμα 9/1877 ΦΕΚ 83/Α/ 20-10-1877 Περί τοῦ τρόπου ἐξετάσεως ἐν τοῖς Γυμνασίοις Αξιολόγηση Μαθητή Διενέργεια γραπτών και προφορικών εξετάσεων (χειμερινού εξεμήνου και ετήσιες) Σύνδεσμος 19/11/2014
12 Βασιλικό Διάταγμα 9/1878 ΦΕΚ 57/Α/23-10-1878 Περί ἐξετάσεως τῶν μή δυνηθέντων ἐξετασθῆναι ἐμπροθέσμως μαθητῶν Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου μόνο για το έτος 1878 Σύνδεσμος 19/11/2014
13 Βασιλικό Διάταγμα 10/1878 ΦΕΚ 62/Α/09-11-1878 Περί παρατάσεως χρόνου εἰσιτηρίων κλπ. Ἐξετάσεων Αξιολόγηση Μαθητή Παράταση εισιτηρίων εξετάσεων στα γυμνάσια και τα ελληνικά σχολεία Σύνδεσμος 19/11/2014
14 Βασιλικό Διάταγμα 3/1880 ΦΕΚ 56/Α/19-05-1880 Περί τροποποιήσεως τοῦ περί ἐξετάσεων Διατάγματος τῆς 6 Ὀκτωβρίου 1877 Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση χρόνου και τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων Σύνδεσμος 19/11/2014
15 Βασιλικό Διάταγμα 2/1880 ΦΕΚ 97/Α/15-09-1880 Περί μεθόδου διδασκαλίας ἐν τοῖς δημοτικοίς σχολείοις Αξιολόγηση Μαθητή Αντικατάσταση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου διδασκαλίας από την συνδιδακτική μέθοδο. Σύνδεσμος 19/11/2014
16 Βασιλικό Διάταγμα 17/1881 ΦΕΚ 52/Α/26-06-1881 Περί ἐξετάσεως μαθητῶν ἰδιωτικῶν παιδευτηρίων Αξιολόγηση Μαθητή Προσδιοριμός του γυμνασίου στο οποίο θα προσέλθουν οι μαθητές των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων για να πάρουν μέρος στις απολυτήριες εξετάσεις. Σύνδεσμος 19/11/2014
17 Βασιλικό Διάταγμα 1/1884 ΦΕΚ 199/Α/17-05-1884 Περί ἐγγραφῆς καί ἐξετάσεων μαθητῶν ἐν τοῖς ἐκπαιδευτηρίοις τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Διαδικασία προφορικών και γραπτών εξετάσεων στα Γυμνάσια. Σύνδεσμος 17/11/2014
18 Βασιλικό Διάταγμα 1/1889 ΦΕΚ 219/Α/ 29-08-1889 Περί ἐγγραφῆς καί ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν. Αξιολόγηση Μαθητή Εξετάσεις - Τρόπος βαθμολόγησης - Εξετάσεις στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Σύνδεσμος 21/11/2014
19 Βασιλικό Διάταγμα 2/1890 ΦΕΚ 188/Α/01-08-1890 Περί ἀναβολῆς διατάξεως τοῦ ἀπό 25 Αὐγούστου 1889 Β. Διατάγματος περί ἐγγραφής καί ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν Αξιολόγηση Μαθητή Αναβολή για το έτος 1891 Σύνδεσμος 20/11/2014
20 Βασιλικό Διάταγμα/1891 ΦΕΚ 129/Α/09-05-1891 Περί ἐγγραφῆς καί ἐξετάσεως τῶν μαθητῶν γυμνασίων καί ἑλληνικῶν σχολείων Αξιολόγηση Μαθητή Κατάργηση των διατάξεων του Β.Δ. 1/1889 «Περί εγγραφής και εξετάσεων των μαθητών» (ΦΕΚ 219/Α/ 29-08-1889). Σύνδεσμος 20/11/2014
21 Βασιλικό Διάταγμα 1/1892 ΦΕΚ 125/Α/16-04-1892 Περί απολυτηρίων εξετάσεων τῶν ἐν ἰδιωτικοῖς παιδευτηρίοις ἤ κατ' οἶκον περατωσάντων γυμνασιακά μαθήματα Αξιολόγηση Μαθητή Δημιουργία, μόνο για το συγκεκριμένο έτος, έκτακτης εξεταστικής επιτροπής για τη διενέργεια των απολυτηρίων εξετάσεων των γυμνασίων για τους μαθητές που προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία ή ανήκουν στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέντων . Σύνδεσμος 21/11/2014
22 Βασιλικό Διάταγμα 1/1892 ΦΕΚ 154/Α/09-05-1892 Περί ἐξετάσεων, διακοπῶν καί ἐξεταστικῶν ἐπιτροπειῶν τῶν δημοτικῶν σχολείων Αξιολόγηση Μαθητή Χειμερινές και θερινές εξετάσεις δημοτικών σχολείων - Διακοπές δημοτικών σχολείων αγροτικών περιοχών - Πενταμελής επιτροπή εξετάσεων Σύνδεσμος 21/11/2014
23 Βασιλικό Διάταγμα 3/1892 ΦΕΚ 156/Α/11-05-1892 Περί ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων τῶν ἐν ἰδιωτικοίς παιδευτηρίοις ἤ κατ' οἶκον περατωσάντων τά μαθήματα τοῦ γυμνασίου Αξιολόγηση Μαθητή Συμμετοχή μαθητών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στις απολυτήριες εξετάσεις Σύνδεσμος 21/11/2014
24 Νόμος 2085/1892 ΦΕΚ 286/Α/18-08-1892 Περί τοῦ διοργανισμοῦ τῶν σχολείων τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως καί καταργήσεως τοῦ ταμείου τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως. Φοίτηση μαθητών Φοίτηση μαθητών στα σχολεία της στοιχειώδους εκπαίδευσης "Σύνδεσμος 19/11/2014
25 Βασιλικό Διάταγμα 2/1893 ΦΕΚ 6/Α/14-01-1893 Περί ἐγγραφῆς, ἐξετάσεων, ποινῶν καί ἑορτών ἐν τοῖς ἐκπαιδευτηρίοις τῆς μέσης ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Εγγραφές μαθητών στα γυμνάσια - Διενέργεια εξετάσεων δύο φορές το χρόνο - Εξετάσεις ιδιωτικών σχολείων και κατ' ιδίαν διδαχθέντων Σύνδεσμος 24/11/2014
26 Βασιλικό Διάταγμα 1893 ΦΕΚ 163/Α/21-08-1893 Περί ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῶν μαθημάτων τῶν πλήρων παρθεναγωγείων καί τῶν διδασκαλείων τῶν θηλέων Αξιολόγηση Μαθητή Μαθήματα - Διδακτέα ύλη Σύνδεσμος 24/11/2014
27 Νόμος 2302/1895 ΦΕΚ 14/Α/14-07-1895 Περί ἐξετάσεων ἐν τοῖς Γυμνασίοις καί Ἑλληνικοῖς σχολείοις Αξιολόγηση Μαθητή Γραπτές και προφορικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις γυμνασίων και ελληνικών σχολείων Σύνδεσμος 24/11/2014
28 Νόμος 2349/1895 ΦΕΚ 37/Α/05-10-1895 Περί τῆς στοιχειώδους ἤ Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητών - Κοινά και Πλήρη Δημοτικά σχολεία Μετάβαση μαθητών από κοινά σε πλήρη δημοτικά σχολεία και από γραμματοδιδασκαλεία σε πλήρη ή κοινά Δημοτικά σχολεία Σύνδεσμος 6/11/2014
29 Νόμος 2397/1896 ΦΕΚ 45/Α/5-4-1896 Περί τροποποιήσεως τοῦ περί στοιχειώδους ἤ δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως ΒΤΜΘ' Νόμου Λειτουργία - Οικονομικά της εκπαίδευσης Μίσθωση διδακτηρίων Σύνδεσμος 5/3/2015
30 Νόμος 2397/1896 ΦΕΚ 47/Α/8-4-1896 Περί τροποποιήσεως τοῦ περί στοιχειώδους ἤ δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως ΒΤΜΘ' Νόμου (Ἀναδημοσίευσις) Λειτουργία - Οικονομικά της εκπαίδευσης Μίσθωση διδακτηρίων Σύνδεσμος 5/3/2015
31 Βασιλικό Διάταγμα 3/1896 ΦΕΚ 65/Α/11-05-1896 Περί ἐξετάσεων ἐν τοῖς γυμνασίοις καί ἑλληνικοῖς σχολείοις Αξιολόγηση Μαθητή Διαδικασία προαγωγικών, απολυτηρίων και εισαγωγικών εξετάσεων ελληνικών σχολείων και γυμνασίων. Σύνδεσμος 24/11/2014
32 Βασιλικό Διάταγμα 2/1896 ΦΕΚ 68/Α/23-05-1896 Περί συστάσεως νηπιαγωγείων Αξιολόγηση Μαθητή Ίδρυση - Λειτουργία - Είδη μαθημάτων και ασκήσεων στα Νηπιαγωγεία Σύνδεσμος 24/11/2014
33 Βασιλικό Διάταγμα 2/1896 ΦΕΚ 83/Α/27-06-1896 Περί τοῦ χρόνου τῶν ἐξετάσεων τῶν σχολείων τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση άρθρων 17 & 40 του Ν. 2349/1895 (ΦΕΚ 37/05-10-1895). Καθορισμός χρόνου έναρξης των εξετάσεων των σχολείων της στοιχειώδους εκπαίδευσης από τους νομαρχιακούς επιθεωρητές. Σύνδεσμος 24/11/2014
34 Βασιλικό Διάταγμα 1/1896 ΦΕΚ 104/Α/26-08-1896 Περί μετεγγραφῆς μαθητῶν Γυμνασίων καί Ἑλληνικῶν σχολείων Αξιολόγηση Μαθητή Κατ'εξαίρεση μετεγγραφές μαθητών μετά τις 30 Σεπτεμβρίου Σύνδεσμος 5/3/2015
35 Βασιλικό Διάταγμα 2/1896 ΦΕΚ 104/Α/26-08-1896 Περί ἀπουσιῶν μαθητῶν Γυμνασίων καί Ἑλληνικῶν σχολείων Αξιολόγηση Μαθητή Επαρκήε και ελλιπής φοίτηση, παραπομπή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου Σύνδεσμος 5/3/2015
36 Βασιλικό Διάταγμα 3/1896 ΦΕΚ 104/Α/26-08-1896 Περί γραπτῶν γυμνασμάτων τῶν μαθητῶν τῶν Γυμνασίων καί Ἑλληνικῶν σχολείων Αξιολόγηση Μαθητή Διαδικασία γραπτων διαγωνισμάτων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Σύνδεσμος 24/11/2014
37 Βασιλικό Διάταγμα 4/1896 ΦΕΚ 104/Α/26-08-1896 Περί ἐγγραφῆς καί ἐξετάσεως μαθητῶν τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Εγγραφές στα σχολεία της στοιχειώδους εκπαίδευσης - Υποχρεωτική φοίτηση και κυρώσεις - Προφορική και γραπτή εξέταση - Βαθμολογία Σύνδεσμος 24/11/2014
38 Βασιλικό Διάταγμα 1897 ΦΕΚ 87/Α/29-05-1897 Περί κανονισμοῦ τῶν ἐξετάσεων τῶν ἑλληνικῶν σχολείων καί Γυμνασίων Αξιολόγηση Μαθητή Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις (προφορικές και γραπτές) των Ελληνικών σχολείων και των Γυμνασίων Σύνδεσμος 24/11/2014
39 Βασιλικό Διάταγμα 1897 ΦΕΚ 87/Α/29-05-1897 Περί τῶν συμπληρωτικῶν κατά Σεπτέμβριον ἐξετάσεων Αξιολόγηση Μαθητή Εξετάσεις Σεπτεμβρίου των Ελληνικών σχολείων και των Γυμνασίων Σύνδεσμος 24/11/2014
40 Βασιλικό Διάταγμα 1897 ΦΕΚ 87/Α/29-05-1897 Περί τῶν ἐξετάσεων τῶν μαθητευόντων ἐν ἰδιωτικοῖς ἐκπαιδευτηρίοις καί τῶν κατ' ἰδίαν διδαχθέντων Αξιολόγηση Μαθητή Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις (προφορικές και γραπτές) των Ιδιωτικών Ελληνικών σχολείων και των Γυμνασίων Σύνδεσμος 24/11/2014
41 Βασιλικό Διάταγμα 1897 ΦΕΚ 91/Α/03-06-1897 Περί κανονισμοῦ τῶν ἐξετάσεων τοῦ ἐν Ἀθήναις Λυκείου Αξιολόγηση Μαθητή Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις (προφορικές και γραπτές) του Λυκείου Αθηνών Σύνδεσμος 24/11/2014
42 Βασιλικό Διάταγμα 1897 ΦΕΚ 122/Α/28-08-1897 Περί ἐξετάσεων ἐν τῇ μέσῃ ἐκπαιδεύσει Αξιολόγηση Μαθητή Χρόνος εξετάσεων - Προαγωγικές εξετάσεις - Απολυτήριες εξετάσεις - Τρόπος βαθμολογίας (Κεφ. Α'-Δ', άρθρα 1-33) Σύνδεσμος 24/11/2014
43 Βασιλικό Διάταγμα 1897 ΦΕΚ 122/Α/28-08-1897 Περί τῶν συμπληρωτικῶν κατά Σεπτέμβριον ἐξετάσεων Αξιολόγηση Μαθητή Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Σεπτεμβρίου (Κεφ. Ε', άρθρα 34-39) Σύνδεσμος 24/11/2014
44 Βασιλικό Διάταγμα 1897 ΦΕΚ 122/Α/28-08-1897 Περί εἰσιτηρίων καί κατατακτηρίων ἐξετάσεων Αξιολόγηση Μαθητή Διαδικασία εισιτηρίων εξετάσεων και κατάταξης μαθητών στο Ελληνικό σχολείο και το Γυμνάσιο (Κεφ. ΣΤ', άρθρα 40-55) Σύνδεσμος 24/11/2014
45 Βασιλικό Διάταγμα 1897 ΦΕΚ 122/Α/28-08-1897 Περί τῶν ἐξετάσεων τῶν μαθητευόντων ἐν ἰδιωτικοῖς ἐκπαιδευτηρίοις καί τῶν κατ' οἶκον διδαχθέντων Αξιολόγηση Μαθητή Διαδικασία εξετάσεω στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια - Κατ' ιδίαν διδαχθέντες μαθητές (Κεφ. Ζ', άρθρα 56-63) Σύνδεσμος 24/11/2014
46 Βασιλικό Διάταγμα 1897 ΦΕΚ 122/Α/28-08-1897 Περί ἐγγραφῆς καί μετεγγραφῆς Αξιολόγηση Μαθητή Εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών στα Ελληνικά σχολεία και τα Γυμνάσια (Κεφ. Η', άρθρα 64-67) Σύνδεσμος 24/11/2014
47 Βασιλικό Διάταγμα 1897 ΦΕΚ 130/Α/12-09-1897 Περί προγράμματος τῶν ἐν τοῖς ἑλλην. σχολείοις καί Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων Αναλυτικό Πρόγραμμα Προγράμματα διδακτέων μαθημάτων Ελληνικών σχολείων και Γυμνασίων από το χειμερινό εξάμηνο 1897-1898 Σύνδεσμος 24/11/2014
48 Νόμος 2621/1899 ΦΕΚ 141/Α/12-07-1899 Περί γυμναστικῆς καί γυμναστικῶν καί ἀθλητικῶν ἀγώνων Πρόγραμμα σπουδών - Αξιολόγηση μαθητών Σκοπός του μαθήματος - ωράριο διδασκαλίας - Συμμετοχή μαθητών Σύνδεσμος 16/12/2014
49 Βασιλικό Διάταγμα/1899 ΦΕΚ 255/A/20-11-1899 Περί τῆς διδασκαλίας τῆς γυμναστικῆς ἐν τοῖς σχολείοις τῆς Δημοτικῆς καί Μέσης Ἐκπαιδεύσεως καί ἐν τοῖς Διδασκαλείοις ἑκατέρου φύλου. Αξιολόγηση Μαθητή Βαθμολογία της Γυμναστικής (Άρθρο 10) Σύνδεσμος 24/11/2014
50 Νόμος 3098/1905 ΦΕΚ 165/Α/19-08-1905 Περί τροποποιήσεως τῶν Νόμων 2349 τῆς 3 Σεπτεμβρίου 1895 καί 2397 τῆς 5 Ἀπριλίου 1896 περί στοιχειώδους ἤ δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Κοινά Δημοτικά σχολεία - Πλήρη Δημοτικά σχολεία - Κατάταξη μαθητών από τα κοινά στα πλήρη Δημοτικά σχολεία Σύνδεσμος 16/12/2014
51 Βασιλικό Διάταγμα 2/1906 ΦΕΚ 237/Α/12-10-1906 Περί τῶν ἀπουσιῶν τῶν μαθητῶν κλπ. Αξιολόγηση Μαθητή Επαρκής - Ανεπαρκής φοίτηση Σύνδεσμος 15/12/2014
52 Βασιλικό Διάταγμα 1906 ΦΕΚ 244/Α/28-10-1906 Περί κανονισμοῦ τοῦ προγράμματος τῶν ἐν τοῖς Ἑλληνικοῖς σχολείοις καί Γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων Πρόγραμμα σπουδών - Αξιολόγηση Μαθητή Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών - Σκοπός διδασκαλίας μαθημάτων - Αξιολόγηση μαθητών Σύνδεσμος 15/12/2014
53 Βασιλικό Διάταγμα 1/1907 ΦΕΚ 63/Α/07-04-1907 Περί ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν ἐν τοῖς σχολείοις τῆς μέσης ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Χρόνος, τρόπος, βαθμολογία προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης - Εξετάσεις Σεπτεμβρίου - Εξετάσεις Ιδωτικών σχολείων και κατ' ιδίαν διδαχθέντων Σύνδεσμος 15/12/2014
54 Βασιλικό Διάταγμα 4/1907 ΦΕΚ 257/Α/21-12-1907 Περί ἀσκήσεως εἰς τήν σκοποβολήν τῶν μαθητῶν Γυμνασίων, ἑλλην. σχολείων κλπ. Πρόγραμμα σπουδών - Αξιολόγηση μαθητή Συμπλήρωση του Νόμου 2621/09-07-1899 'Περί γυμναστικής και γυμναστικών και αθλητικών αγώνων" Σύνδεσμος 15/12/2014
55 Βασιλικό Διάταγμα 4/1908 ΦΕΚ 14/Α/22-01-1908 Περί προσθήκης διατάξεων εἰς τό ἀπό 4 Ἀπριλίου Β.Δ. "περί ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν ἐν τοῖς σχολείοις τῆς μέσης ἐκπαιδεύσεως" Αξιολόγηση Μαθητή Εισιτήριες και κατατακτήριες εξετάσεις σε Γυμνάσιο και Ελληνικό σχολείο (Προσθήκη στα άρθρα 33,53 και 57 του Β.Δ. οτυ 1907 - ΦΕΚ 63/Α) Σύνδεσμος 15/12/2014
56 Βασιλικό Διάταγμα 3/1908 ΦΕΚ 91/Α/26-04-1908 Περί τῶν εἰσιτηρίων ἐξετάσεων εἰς τά διδασκαλεῖα τῶν θηλέων Αξιολόγηση Μαθητή Γραπτές εισιτήριες εξετάσεις στην πρώτη τάξη των διδασκαλείων θηλέων Σύνδεσμος 16/12/2014
57 Βασιλικό Διάταγμα 1/1908 ΦΕΚ 147/Α/07-06-1908 Περί ἀκυρώσεως τοῦ ἀπό 21 Ἰανουαρίου 1908 Β. διατάγματος "περί προσθήκης διατάξεων εἰς τό ἀπό 4 Ἀπριλίου 1907 Β.Δ. περί ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν ἐν τοῖς σχολείοις τῆς μέσης ἐκπαιδεύσεως" Αξιολόγηση Μαθητή Ακύρωση του Β.Δ. της 21/01/1908 Σύνδεσμος 16/12/2014
58 Βασιλικό Διάταγμα 1/1908 ΦΕΚ 221/Α/22-08-1908 Περί ἐξετάσεων ἐν τοῖς γυμνασίοις καί ἑλληνικοῖς σχολείοις Αξιολόγηση Μαθητή Βαθμός προαγωγής και απόλυσης για τους μαθητές του σχολικού έτους 1907-1908 - Κατάργηση άρθρου 28 του Βασιλικού Διατάγματος 04/04/1907 "Περί εξετάσεων των μαθητών εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως" Σύνδεσμος 16/12/2014
59 Βασιλικό Διάταγμα 3/1908 ΦΕΚ 229/Α/02-09-1908 Περί καταργήσεως τῶν Β. διαταγμάτων τῆς 28 Αὐγούστου 1897 καί τῆς 4 Ἀπριλίου 1907 "περί ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν ἐν τοῖς σχολείοις τῆς μέσης ἐκπαιδεύσεως" Αξιολόγηση Μαθητή Κατάργηση παλαιοτέρων νόμων και διατάξεων σχετικών με τις εξετάσεις στα σχολεία της Μέσης εκπαίδευσης Σύνδεσμος 16/12/2014
60 Νόμος 3438/1909 ΦΕΚ 284/Α/05-12-1909 Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοῦ 2621 νόμου περί γυμναστικῆς κλπ. Αξιολόγηση μαθητή Επαρκής - Ανεπαρκής φοίτηση μαθητών Σύνδεσμος 16/12/2014
61 Βασιλικό Διάταγμα 1/1910 ΦΕΚ 172/Α/20-05-1910 Περί ὀργανισμού τῆς Σχολῆς τῶν Γυμναστῶν Αξιολόγηση Μαθητή Εισιτήριες εξετάσεις ενώπιον του συλλόγου των καθηγητών που αφορούν απαραίτητες δεξιότητες και σωματικά προσόντα Σύνδεσμος 16/12/2014
62 Βασιλικό Διάταγμα 2/1910 ΦΕΚ 193/Α/09-06-1910 Περί ὀργανισμού τῆς Σχολῆς τῶν Γυμναστῶν (Ἀναδημοσίευσις) Αξιολόγηση Μαθητή Εισιτήριες εξετάσεις ενώπιον του συλλόγου των καθηγητών που αφορούν απαραίτητες δεξιότητες και σωματικά προσόντα Σύνδεσμος 16/12/2014
63 Βασιλικό Διάταγμα 1/1910 ΦΕΚ 266/Α/14-08-1910 Περί ἡλικίας, χρόνου ἐγγραφῆς, χρόνου καί τρόπου ἐξετάσεων κλπ. τῶν μαθητῶν ἐν τοῖς σχολείοις τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Εγγραφές - Μετεγγραφές - Εξετάσεις (γενικές, κατατακτήριες) Σύνδεσμος 16/12/2014
64 Βασιλικό Διάταγμα 1/1910 ΦΕΚ 274/Α/28-08-1910 Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων ἐν τοῖς Διδασκαλείοις τῶν θηλέων Αξιολόγηση Μαθητή Εισιτήριες εξετάσεις στα Διδασκαλεία θηλέων (γραπτές) - Κατάργηση του Β.Δ. 3/4/1908 "Περί εισιτηρίων εξετάσεων εις τα διδασκαλεία των θηλέων" Σύνδεσμος 16/12/2014
65 Βασιλικό Διάταγμα 7/1910 ΦΕΚ 296/Α/20-09-1910 Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων ἐν τῷ Μαρασλείῳ Διδασκαλείῳ Αξιολόγηση Μαθητή Εισιτήριες εξετάσεις στο Μαράσλειο Διδασκαλείο (ενδεικτικό προαγωγής από τη Β' γυμνασιακή τάξη ή άλλη ανώτερη) Σύνδεσμος 16/12/2014
66 Βασιλικό Διάταγμα 2/1910 ΦΕΚ 308/Α/01-10-1910 Περί ὀργανισμοῦ τῶν προσηρτημένων τῷ Διδασκαλείῳ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως προτύπων δημοτικῶν σχολείων Αξιολόγηση μαθητή Ίδρυση δεύτερου πρότυπου δημοτικού σχολείου προσαρτημένου στο Διδασκαλείο Αθηνών - Εγγραφή και εξέταση μαθητών. Σύνδεσμος 16/12/2014
67 Βασιλικό Διάταγμα 9 /1911 ΦΕΚ 249/Α/05-09-1911 Περί τῶν προσόντων τῶν θέλουσῶν νά ὑποστώσιν εἰσιτήριον δοκιμασίαν εἰς τά Διδασκαλεῖα θηλέων Αξιολόγηση Μαθητή Εισιτήριες εξετάσεις στα Διδασκαλεία θηλέων Σύνδεσμος 19/12/2014
68 Βασιλικό Διάταγμα 1/1912 ΦΕΚ 158/Α/24-05-1912 Περί συστάσεως ἐπιτροπειῶν διά τάς ἐπί πτυχίῳ διδασκαλίσσης ἐξετάσεις τῶν μαθητριῶν τῆς Γ΄ τάξεως τῶν Διδασκαλείων θηλέων Αξιολόγηση Μαθητή Σύσταση επιτροπών για τη διενέργεια των εξετάσεων (γραπτών) στα Διδασκαλεία θηλέων Σύνδεσμος 17/12/2014
69 Βασιλικό Διάταγμα 1/1912 ΦΕΚ 159/Α/25-05-1912 Περί ἐξετάσεων ἐν τοῖς γυμνασίοις καί τοῖς ἑλληνικοῖς σχολείοις Αξιολόγηση Μαθητή Εισιτήριες, κατατακτήριες, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των Ελληνικών σχολείων και των Γυμνασίων Σύνδεσμος 17/12/2014
70 Βασιλικό Διάταγμα 2/1912 ΦΕΚ 174/Α/06-06-1912 Περί προσθήκης διατάξεως εἰς τό 2ον ἐδάφιον τοῦ 1ου ἄρθρου τοῦ ἀπό 25 Μαϊου 1912 Β.Δ. "περί ἐξετάσεων ἐν τοῖς Ἑλληνικοῖς σχολείοις καί γυμνασίοις" Αξιολόγηση Μαθητή Κατατακτήριες εξετάσεις μαθητών που προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία ή ανήκουν στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέντων (Τροποποίηση άρθρου 1 του Β.Δ. 25/5/1912) Σύνδεσμος 17/12/2014
71 Βασιλικό Διάταγμα 2/1912 ΦΕΚ 186/Α/16-06-1912 Περί τροποποιήσεως διατάξεων τοῦ Β.Δ. "περί ἐξετάσεων ἐν τοῖς γυμνασίοις καί ἑλληνικοῖς σχολείοις" Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση των άρθρων 50 και 67 του Β.Δ. 25/5/1912 Σύνδεσμος 17/12/2014
72 Βασιλικό Διάταγμα 2/1912 ΦΕΚ 266/Α/03-09-1912 Περί τῶν εἰσιτηρίων ἐξετάσεων εἰς τά διδασκαλεῖα τῶν θηλέων Αξιολόγηση Μαθητή Γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις στα Διδασκαλεία - Κατάργηση των διαταγμάτων 28/8/1910 και 2/9/1911 Σύνδεσμος 17/12/2014
73 Βασιλικό Διάταγμα 1/1912 ΦΕΚ 338/Α/02-11-1912 Περί ἐγγραφῶν, φοιτήσεως, χρόνου διδασκαλίας, ἑορτῶν καί ποινῶν ἐν τοῖς σχολείοις τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Λειτουργία σχολείων Μ.Ε. - Αξιολόγηση μαθητών Εγγραφές - Μετεγγραφές - Κατάταξη μαθητών ανάλογα με τα προσόντα Σύνδεσμος 17/12/2014
74 Βασιλικό Διάταγμα 3/1914 ΦΕΚ 208/Α/25-07-1914 Περί τροποποιήσεως τοῦ Β.Δ. περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων εἰς τά διδασκαλεία τῶν θηλέων Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση του Β.Δ. 29/8/1912 (ΦΕΚ 266/Α/3-9-1912) Σύνδεσμος 17/12/2014
75 Βασιλικό Διάταγμα 1/1914 ΦΕΚ 247/Α/03-09-1914 Περί ἱδρύσεως διδασκαλείων ἑκατέρου τῶν φύλων πρός μόρφωσιν διδασκάλων τῆς δημοτικῆς εκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Εισιτήριες εξετάσεις στην Α' τάξη των διδασκαλείων (Κεφ. Β', άρθρο 3) Σύνδεσμος 17/12/2014
76 Βασιλικό Διάταγμα 1/1914 ΦΕΚ 255/Α/11-09-1914 Περί χορηγίας ἀδείας εἰς ήην Φιλεκπαιδευτικήν Ἑταιρείαν ἱδρύσεως αστικῶν σχολείων θηλέων Αξιολόγηση Μαθητή Αστικά σχολεία θηλέων (αποτελούνται από τρείς τάξεις) - Κατάταξη μαθητών που προέρχονται από αλλούς τύπους σχολείων Σύνδεσμος 17/12/2014
77 Βασιλικό Διάταγμα 1/1914 ΦΕΚ 270/Α/23-09-1914 Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων τῶν διδασκαλείων ἑκατέρου τῶν φύλων Αξιολόγηση Μαθητή Προυποθέσεις για να πάρουν μέρος στις εισιτήριες εξετάσεις των διδασκαλείων - διενέργεια εξετάσεων από επιτροπή Σύνδεσμος 17/12/2014
78 Βασιλικό Διάταγμα 1/1914 ΦΕΚ 289/Α/11-10-1914 Περί τῶν εἰσιτηρίων ἐξετάσεων εἰς τά διδασκαλεία τῶν νηπιαγωγῶν κλπ. Αξιολόγηση Μαθητή Εισιτήριες εξετάσεις (γραπτές) Σύνδεσμος 17/12/2014
79 Βασιλικό Διάταγμα 1/1917 ΦΕΚ 72/Α/18-04-1917 Περί ἐξετάσεων κτλ. τοῦ διδασκαλείου τῆς τεχνικῆς ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Εισιτήριες εξετάσεις (Κεφ. Α', άρθρα 1-4) Σύνδεσμος 19/12/2014
80 Βασιλικό Διάταγμα 3/1917 ΦΕΚ 79/Α/27-04-1917 Περί ἐξετάσεων κτλ. τοῦ διδασκαλείου τῆς τεχνικῆς ἐκπαιδεύσεως (Ἀναδημοσίευσις) Αξιολόγηση Μαθητή Εισιτήριες εξετάσεις (Κεφ. Α', άρθρα 1-4) Σύνδεσμος 19/12/2014
81 Νομοθετικό Διάταγμα 1/1917 ΦΕΚ 80/Α/28-04-1917 Περί ἐπισπεύσεως τῆς λήξεως τῶν μαθημάτων τῶν σχολείων, καταργήσεως τῶν ἐξετάσεων ἐν τοῖς σχολείοις τῆς μέσης ἐκπαιδεύσεως, ρυθμίσεως τοῦ ἐλέγχου τῆς ἱκανότητος τῶν μαθητῶν κτλ. Αξιολόγηση Μαθητή Έναρξη, λήξη σχολικού έτους - εγγραφές - εξετάσεις κλπ. Σύνδεσμος 29/12/2014
82 Βασιλικό Διάταγμα 2/1918 ΦΕΚ 166/Α/28-07-1918 Περί ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν τῶν σχολείων τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Εξετάσεις μαθητών έχοντας υπόψιν το νόμο 686 που αναφέρεται στη λήψη μέτρων σε καιρό επιστράτευσης Σύνδεσμος 29/12/2014
83 Βασιλικό Διάταγμα 2/1918 ΦΕΚ 197/Α/11-09-1918 Περί προσθήκης διατάξεως εἰς τό Β.Δ. τῆς 21 Σεπτεμβρίου 1914 "περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων τῶν διδασκαλείων" Αξιολόγηση Μαθητή Προσθήκη στο Β.Δ. 21/9/1914 (ΦΕΚ 270/Α/23-9-1914) Σύνδεσμος 29/12/2014
84 Βασιλικό Διάταγμα 6/1919 ΦΕΚ 90/Α/30-04-1919 Περί τῆς λήξεως τῶν μαθημάτων ἐν τοῖς σχολείοις τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως κατά τό σχολικόν ἔτος 1918-1919 καί περί τῶν ἐπί προαγωγῇ καί ἀπολύσει ἐξετάσεων ἐν αὐτοῖς Αξιολόγηση Μαθητή Λήξη μαθημάτων για το σχολικό έτος 1918-1919, λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 3 του νόμου 686 "περί λήψεως μέτρων υπέρ της εκπαιδεύσεως εν καιρώ επιστρατεύσεως" Σύνδεσμος 22/12/2014
85 Βασιλικό Διάταγμα 2/1919 ΦΕΚ 190/Α/28-08-1919 Περί κωδικοποιήσεως τῶν εἰς τήν Μέσην Ἐκπαίδευσιν ἀναγομένων διατάξεων Αξιολόγηση Μαθητή Ελληνικά σχολεία και Γυμνάσια, προυποθέσεις φοίτησης (άρθρα 1-8) - Πρότυπο σχολείο προσαρτημένο στο Διδασκαλείο Αθηνών (άρθρο 12) - Εισιτήριες εξετάσεις για το Διδασκαλείο τεχνικής εκπαίδευσης (άρθρο 19) Σύνδεσμος 22/12/2014
86 Βασιλικό Διάταγμα 3/1919 ΦΕΚ 190/Α/28-08-1919 Περί κωδικοποιήσεως τῶν εἰς τήν Δημοτικήν Ἐκπαίδευσιν ἀναγομένων διατάξεων Αξιολόγηση Μαθητή Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία (κοινά και πλήρη) της Παλαιάς Ελλάδας, των νέων χωρών Σύνδεσμος 22/12/2014
87 Βασιλικό Διάταγμα 5/1919 ΦΕΚ273/Α/27-12-1919 Περί προαγωγῆς, ἀπολυσεως κλπ τῶν μαθητῶν τῶν σχολείων τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως κατά τό σχολικόν ἔτος 1919-1920 Αξιολόγηση Μαθητή Προαγωγή και απόλυση στρατευθέντων μαθητών Σύνδεσμος 22/12/2014
88 Βασιλικό Διάταγμα 3/1920 ΦΕΚ 55/Α/07-03-1920 Περί παρατάσεως τῶν ἐγγραφῶν τῶν μαθητῶν τῶν σχολείων τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως διά τό σχολικόν ἔτος 1919-1920 καί περί ἐξετάσεως αὐτῶν Αξιολόγηση Μαθητή Σχολικό έτος 1919-1920 εγγραφές, εξετάσεις Σύνδεσμος 19/12/2014
89 Νόμος 2681/1921 ΦΕΚ 147/Α/19-08-1921 Περί ἐπανεξετάσεως τῶν ἐν τέλει τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1920-1921 ἀπορριφθέντων μαθητῶν ἐν τοῖς σχολείοις τῆς Μέσης ἐκπαιδεύσεως γενομένης δεκτῆς τῆς τροπολογίας τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Γεωργίας ὃπως περιληφθῶσι καί οἱ μαθηταί τῶν Γεωπονικῶν, Δασικῶν καί Ἐμπορικῶν σχολῶν Αξιολόγηση Μαθητή Απορριφθέντες μαθητές του σχολικού έτους 1920-1921, έχουν δικαίωμα να πέρνουν μέρος στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους 1921-1922. Σύνδεσμος 2/12/2014
90 Βασιλικό Διάταγμα 6/1921 ΦΕΚ 178/Α/24-09-1921 Περί αναστολῆς τῶν εἰσιτηρίων ἐξετάσεων ἐν τοῖς ἑλληνικοῖς σχολείοις καί γυμνασίοις τοῦ κράτους κατά τό σχολικόν ἔτος 1921-22 Αξιολόγηση Μαθητή Εγγραφή μαθητών στα Ελληνικά σχολεία και τα Γυμνάσια χωρίς εξετάσεις για το σχολικό έτος 1921-1922 Σύνδεσμος 23/12/2014
91 Βασιλικό Διάταγμα 1 /1922 ΦΕΚ 72/Α/18-05-1922 Περί τῶν ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν τῶν σχολείων τῆς Μέσης ἐκπαιδεύσεως κατά τό σχολικόν ἔτος 1921-1922 Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποιήσεις για τις εξετάσεις του σχολικού έτους 1921-1922 λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 3 του νόμου 686 (λήψη μέτρων για την εκπαίδευση σε καιρό επιστράτευσης). Σύνδεσμος 23/12/2014
92 Βασιλικό Διάταγμα 5/1922 ΦΕΚ 179/Α/28-09-1922 Περί ἐγγραφῶν κλπ. ἐν σχολείοις Μέσης ἐκπαιδεύσεως προσφύγων μαθητῶν Αξιολόγηση Μαθητή Πρόσφυγες μαθητές μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία της Μέσης εκπαίδευσης μετά από κατατακτήριες εξετάσεις Σύνδεσμος 23/12/2014
93 Βασιλικό Διάταγμα 7/1922 ΦΕΚ 179/Α/28-09-1922 Περί ἐπανεξετάσεως ἀπορριφθέντων μαθητῶν ἐν σχολείοις Μέσης ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Μαθητές σχολείων Μέσης εκπαίδευσης που απορρίφθηκαν στις προαγωγικές, κατατακτήριες, απολυτήριες ή εισαγωγικές εξετάσεις στο τέλος του σχολικού έτους 1921-1922, έχουν δικαίωμα να επαναλάβουν την εξέταση το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Σύνδεσμος 23/12/2014
94 Βασιλικό Διάταγμα 15/1923 ΦΕΚ 27/Α/26-01-1923 Περί διαγωνισμάτων τῶν μαθητῶν τῶν σχολείων Μέσης ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Αποτελέσματα προόδου μαθητών των Ελληνικών σχολείων και Γυμνασίων Σύνδεσμος 23/12/2014
95 Βασιλικό Διάταγμα 5/1923 ΦΕΚ 323/Α/09-11-1923 Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων εἰς τό Μαράσλειο διδασκαλεῖον Αξιολόγηση Μαθητή Εισαγωγικές εξετάσεις στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Σύνδεσμος 23/12/2014
96 Βασιλικό Διάταγμα 1/1924 ΦΕΚ 18/Α/28-01-1924 Περί ἐγγραφῶν, ἐξετάσεων κλπ. ἐν τοῖς σχολείοις Μ. Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Σχολικό έτος, εγγραφές, έναρξη και λήξη μαθημάτων - Εισαγωγή και κατάταξη μαθητών - Προαγωγή και απόλυση μαθητών Σύνδεσμος 23/12/2014
97 Προεδρικό Διάταγμα 2/1924 ΦΕΚ 241/Α/29-09-1924 Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων τῶν πενταταξίων καί ἑξαταξίων διδασκαλείων Αξιολόγηση Μαθητή Γραπτές και προφορικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε πεντατάξια ή εξετάξια διδασκαλεία (α' δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου) Σύνδεσμος 13/1/2015
98 Προεδρικό Διάταγμα 3/1925 ΦΕΚ 270/Α/26-09-1925 Περί κανονισμοῦ τῶν ἐξετάσεων ἐν τοῖς σχολείοις τῆς Μ. Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Προυποθέσεις για την προαγωγή και απόλυση μαθητών των σχολείων της Μέσης εκπαίδευσης Σύνδεσμος 13/1/2015
99 Νομοθετικό Διάταγμα 2/1926 ΦΕΚ 145/Α/07-05-1926 Περί ὑποχρεωτικῆς φοιτήσεως εἰς τό Δημοτικόν σχολεῖον Φοίτηση μαθητών Υποχρεωτική φοίτηση στο Δημοτικό (με τη συμπλήρωση των έξι χρόνων) - Ανελλιπής φοίτηση Σύνδεσμος 13/1/2015
100 Προεδρικό Διάταγμα 2/1926 ΦΕΚ 194/Α/12-06-1926 Περί εἰσιτηρίων καί κατατακτηρίων ἐξετάσεων μαθητῶν σχολείων Μ. Ἐκπαιδεύσεως κλπ. Αξιολόγηση Μαθητή Οι εισιτήριες και κατατακτήριες εξετάσεις των μαθητών σχολείων της Μέσης εκπαίδευσης διενεργούνται με βάση το διάταγμα της 29/12/1923 Σύνδεσμος 13/1/2015
101 Προεδρικό Διάταγμα 10/1927 ΦΕΚ 97/Α/26-05-1927 Περί ἐγγραφῶν ἐξετάσεων κλπ. ἐν τοῖς σχολείοις τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Σχολικό έτος, εγγραφές, έναρξη, λήξη μαθημάτων - Προαγωγή και απόλυση μαθητών. Σύνδεσμος 7/1/2015
102 Προεδρικό Διάταγμα 10/1927 ΦΕΚ 157/Α/29-07-1927 Περί συμπληρώσεως τοῦ ἀπό 14 Μαίου 1927 διατάγματος "Περί ἐγγραφῶν ἐξετάσεων κλπ. ἐν τοῖς σχολείοις τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως" Αξιολόγηση Μαθητή Αναθεώρηση βαθμολογίας γραπτών διαγωνισμάτων μαθητών Μέσης εκπαίδευσης Σύνδεσμος 7/1/2015
103 Νόμος 3581/1928 ΦΕΚ 113/Α/03-07-1928 Περί ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Παιδείας καί τῶν Θρησκευμάτων πρός ἔκδοσιν διατάγματος διά τήν ρύθμισιν τοῦ ζητήματος τῶν ἐγγραφῶν, ἐξετάσεων κλπ. ἐν τοῖς σχολείοις τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Έκδοση διατάγματος από τον Υπουργό για ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τα σχολεία της Μεσης εκπαίδευσης Σύνδεσμος 24/12/2014
104 Νομοθετικό Διάταγμα 3/1929 ΦΕΚ 40/Α/05-02-1929 Περί ἐγγραφῶν, ἐξετάσεων κλπ. ἐν τοῖς σχολείοις τῆς Μέσης ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Σχολικό έτος, εγγραφές, έναρξη και λήξη μαθημάτων - Προαγωγή και απόλυση μαθητών Σύνδεσμος 7/1/1929
105 Νόμος 4373/1929 ΦΕΚ 297/Α/20-08-1929 Περί διαρρυθμίσεως τῶν σχολείων τῆς Μ. Ἐκπαιδεύσεως Δομή Μέσης εκπαιδεύσεως - Αξιολόγηση μαθητών Σχολεία - Γυμνάσια - Πρακτικά λύκεια - Σχολές Μέσης εκπαίδευσης - Ημιγυμνάσια - Γυμνάσια θηλέων - Ανώτερα Παρθεναγωγεία - Κατάταξη μαθητών Σύνδεσμος 8/1/2015
106 Νόμος 4397/1929 ΦΕΚ 309/Α/24-08-1929 Περί στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως Δομή στοιχειώδους εκπαιδεύσεως -Αξιολόγηση μαθητή Διαίρεση σχολείων - Δημοτικά - Νηπιαγωγεία - Υποχρεωτική φοίτηση - Κατατακτήριες, προαγωγικές εξετάσεις - Νυκτερινές σχολές - Κατώτερα επαγγελματικά σχολεία Σύνδεσμος 24/12/2014
107 Νομοθετικό Διάταγμα 1/1929 ΦΕΚ 273/Α/13-08-1929 Περί τοῦ τρόπου ἀποκτήσεως ἀπολυτηρίων τῶν ἐκ τῶν ἰδιωτικῶν γυμνασίων προερχομένων μαθητῶν Αξιολόγηση Μαθητή Εξετάσεις για απόκτηση απολυτηρίου μαθητών από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Σύνδεσμος 7/1/1929
108 Προεδρικό Διάταγμα 1/1929 ΦΕΚ 379/Α/21-10-1929 Περί τοῦ τρόπου ἐγγραφῆς τῶν ἐκ τῶν Ἑλλην. Σχολείων μαθητῶν Δομή Μέσης εκπαιδεύσεως - Αξιολόγηση μαθητή Καταταξτήριες εξετάσεις για εγγραφή μαθητών από καταργούμενους τύπους σχολείων (Ελληνικά σχολεία) σε διτάξια γυμνάσια, εξατάξια γυμνάσια ή πρακτικά λύκεια - Αστικά σχολεία - Διδασκαλεία Σύνδεσμος 8/1/2015
109 Προεδρικό Διάταγμα 1/1929 ΦΕΚ 414/Α/21-11-1929 Περί ἐγγραφῶν, ἐξετάσεων κλπ. ἐν τοῖς σχολείοις τῆς στοιχειώδουςἐεκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Σχολική ηλικία, έναρξη, λήξη μαθημάτων, διακοπές - Έλεχγος προόδου μαθητών, εξετάσεις - Κατατακτήριες και απολυτήριες εξετάσεις μαθητών ιδιωτικών σχολείων και κατ' ιδίαν διδαχθέντων. Σύνδεσμος 8/1/2015
110 Προεδρικό Διάταγμα/1930 ΦΕΚ 236/Α/11-07-1930 Περί ἐγγραφῶν, ἐξετάσεων κλπ. ἐν τοῖς σχολείοις τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως. Αξιολόγηση Μαθητή Μετεγγραφές μαθητών από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια σε δημόσια (μετά από εξετάσεις) - Εισιτήριες εξετάσεις (γραπτές και προφορικές) σε εξετάξια γυμνάσια, σε πρακτικά λύκεια, σχολές Μέσης εκπαίδευσης, ημιγυμνάσια - Κατατακτήριες εξετάσεις Σύνδεσμος 15/1/2015
111 Προεδρικό Διάταγμα 1933 ΦΕΚ 154/Α/19-06-1933 Περί ἐγγραφῶν, ἐξετάσεων κλπ. ἐν τοῖς σχολείοις τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως. Αξιολόγηση Μαθητή Εναρξη, λήξη μαθημάτων, εγγραφές - Εισιτήριες, κατατακτήριες εξετάσεις - Προαγωγή και απόλυση μαθητών Σύνδεσμος 30/12/2014
112 Νόμος 5874/1933 ΦΕΚ 318/Α/21-10-1933 Περί ἀστικῶν σχολείων Αξιολόγηση Μαθητή Ίδρυση και λειτουργία αστικών σχολείων - Εισαγωγή μαθητών από τα Δημοτικά σχολεία Σύνδεσμος 30/12/2014
113 Προεδρικό Διάταγμα 1935 ΦΕΚ 268/Α/18-06-1935 Περί ἐγγραφῶν, ἐξετάσεων κλπ. ἐν τοῖς σχολείοις τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως. Αξιολόγηση Μαθητή Έναρξη, λήξη σχολικού έτους - εγγραφές - εισιτήριες και κατατακτήριες εξετάσεις γυμνασίων και λυκείων Σύνδεσμος 30/12/2014
114 Βασιλικό Διάταγμα 1936 ΦΕΚ 383/Α/31-08-1936 Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοῦ ἀπό 5/18 Ἰουνίου 1935 Διατάγματος "περί ἐγγραφῶν, ἐξετάσεων κλπ. ἐν τοῖς σχολείοις τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως" Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση του Π.Δ. του 1935 (ΦΕΚ 268/Α/18-06-1935) - Διαγωγή - Εξετάσεις Σύνδεσμος 30/12/2014
115 Βασιλικό Διάταγμα 1936 ΦΕΚ 431/Α/30-09-1936 Περί κωδικοποιήσεως τῶν διατάξεων τοῦ ἀπό 5/18 Ἰουνίου 1935 Διατάγματος "περί ἐγγραφῶν, ἐξετάσεων κλπ. ἐν τοῖς σχολείοις τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως" καί τῶν τροποιητικῶν καί συμπληρωματικῶν τοιούτων τοῦ ἀπό 31 Αὐγούστου 1936 Βασ. Διατάγματος "περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως κλπ. εἰς ἕν ἑνιαίον κείμενον Διατάγματος" Αξιολόγηση μαθητή Έναρξη, λήξη σχολικού έτους - εγγραφές, μετεγγραφές - εισιτήριες και κατατακτήριες εξετάσεις γυμνασίων και λυκείων - Προαγωγή και απόλυση των μαθητών των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης Σύνδεσμος 30/12/2014
116 Αναγκαστικός Νόμος 717/1937 ΦΕΚ 221/Α/10-06-1937 Περί τροποποιήσεως των ισχυουσών περί εγγραφών κλπ. των μαθητών των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως διατάξεων και ετέρων εκπαιδευτικών τινών νόμων Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση Διατάγματος 24/9/1936 "Περί εγγραφών κλπ." (Άρθρα 13-14 και 24) Σύνδεσμος 2/1/2015
117 Βασιλικό Διάταγμα 2/1937 ΦΕΚ 228/Α/15-06-1937 Περί τῶν ἐγγραφῶν, εἰσιτηρίων καί κατατακτηρίων ἐξετάσεων ἐν τοῖς Διδασκαλείοις τῶν Νηπιαγωγῶν Αξιολόγηση Μαθητή Εισαγωγικές και κατατακτήριες εξετάσεις Σύνδεσμος 2/1/2015
118 Αναγκαστικός Νόμος 770/1937 ΦΕΚ 263/Α/13-07-1937 Περί τῶν σχολείων τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Αστικά σχολεία -Γυμνάσια και Πειραματικά Λύκεια - Εγγραφές, ώρες διδασκαλίας κλπ. Σύνδεσμος 2/1/2015
119 Βασιλικό Διάταγμα 2/1937 ΦΕΚ 287/Α/31-07-1937 Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοῦ ἀπό 24 Σεπτεμβρίου 1936 Βασιλικοῦ Διατάγματος "περί ἐγγραφῶν κλπ." Αξιολόγηση Μαθητή Απολυτήριες εξετάσεις έκτης τάξης ιδιωτικών γυμνασίων και πρακτικών λυκείων Σύνδεσμος 2/1/2015
120 Αναγκαστικός Νόμος 810/1937 ΦΕΚ 325/Α/17-08-1937 Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τῶν Α.Ν. 767/1937 "περί διοικήσεως τῆς ἐκπαιδεύσεως" καί 770/1937 "περί σχολείων Μέσης Ἐκπαιδεύσεως" Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση του άρθρου 7 του Αν. Ν. 770/1937 (ΦΕΚ 263/Α/13-07-1937) Σύνδεσμος 2/1/2015
121 Αναγκαστικός Νόμος 1297/1938 ΦΕΚ 251/Α/06-07-1938 Περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως ἐκπαιδευτικῶν τινῶν Νόμων Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση του άρθρου 8 του Α.Ν. 770/1937. Διατάξεις για τους μαθητές της στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης Σύνδεσμος 7/1/2015
122 Αναγκαστικός Νόμος 1374/1938 ΦΕΚ 343/Α/22-09-1938 Περί τροποποιήσεως τῶν περί ἐγγραφῶν καί ἐξετάσεων ἐν τοῖς σχολείοις Μέσης Ἐκπαιδεύσεως διατάξεων Αξιολόγηση Μαθητή Κατατακτήριες εξετάσεις σχολείων Μέσης εκπαίδευσης Σύνδεσμος 7/1/2015
123 Αναγκαστικός Νόμος 1784/1939 ΦΕΚ 229/Α/07-06-1939 Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τῶν περί ἐξετάσεων, ἐγγραφῶν κλπ. ἐν σχολείοις Μέσης Ἐκπαιδεύσεως κειμένων διατάξεων καί τινῶν ἄλλων ἐκπαιδευτικῶν νόμων Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση του άρθρου 4 του Α.Ν. 1374/1938, καθώς και άλλων διατάξεων Σύνδεσμος 7/1/2015
124 Αναγκαστικός Νόμος 1849/1939 ΦΕΚ 300/Α/25-07-1939 Περί τῶν σχολείων Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Γυμνάσια - Λύκεια - Εξετάσεις Σύνδεσμος 7/1/2015
125 Αναγκαστικός Νόμος 2029/1939 ΦΕΚ 447/Α/19-10-1939 Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων περί ὀργανώσεως τῆς ἐκπαιδεύσεως καί καταστάσεως τῶν ἐκπαιδευτικῶν λειτουργῶν Αξιολόγηση Μαθητή Εξετάσεις μαθητών σχολείων Μέσης εκπαίδευσης (Άρθρο 24) - Περιορισμοί φοίτησης σε ιδιωτικά σχολεία (Άρθρο 28) - Προυποθέσεις ίδρυσης αστικών σχολείων (Άρθρο 29) Σύνδεσμος 7/1/2015
126 Βασιλικό Διάταγμα 1940 ΦΕΚ 130/Α/18-04-1940 Περί προαγωγικῶν καί ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν τῶν ἑξαταξίων γυμνασίων καί τριταξίων ἀστικῶν σχολείων Αξιολόγηση Μαθητή Φοίτηση, απουσίες, ανεπαρκής φοίτηση - Προφορικές και γραπτές δοκιμασίες - Ορισμός θεμάτων - Διαδικασία εξετάσεων - Αποτελέσματα, βαθμός ετήσια επίδοσης, απόλυση, απόρριψη και συμπληρωματική εξέταση Σύνδεσμος 7/1/2015
127 Βασιλικό Διάταγμα 9/1940 ΦΕΚ 240/Α/06-08-1940 Περί κατατακτηρίων καί ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων τῶν κατ' ἰδίαν διδαχθέντων καί τῶν ἐξ ιδιωτικῶν σχολείων προερχομένων μαθητῶν Αξιολόγηση Μαθητή Απολυτήριες εξετάσεις ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων - Κατ' ιδίαν διδαχθέντες - Εξεταστικές επιτροπές Σύνδεσμος 7/1/2015
128 Νομοθετικό Διάταγμα 712/1941 ΦΕΚ 398/Α/18-11-1941 Περί ἐγγραφῶν, μετεγγραφῶν, ἑορτολογίου, ποινῶν καί εἰσιτηρίων, προαγωγικῶν καί ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν τῶν γυμνασίων, τῶν πρακτικῶν Λυκείων, τῶν Ἐμπορικῶν Σχολῶν καί Ἀστικῶν Σχολείων καί ρυθμίσεως ἐκπαιδευτικῶν τινῶν ζητημάτων, κατά τά σχολικά ἔτη 1940-1941 καί 1941-1942 Αξιολόγηση μαθητή Σχολικά και διδακτικά έτη 1940-1941 και 1941-1942 - Έλεγχος προόδου μαθητών, προαγωγή και απόλυση μαθητών - Συνέπειες ελλιπούς φοίτησης Σύνδεσμος 7/1/2015
129 Νόμος 1088/1944 ΦΕΚ 4/Α/14-01-1944 Περί τροποποιήσεως τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 1839/1939 Α.Ν. περί τῶν σχολείων Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση μαθητή Εξατάξια γυμνάσια - εισαγωγή από το Δημοτικό μετά από εξετάσεις Σύνδεσμος 19/1/2015
130 Νόμος 1468/1944 ΦΕΚ 119/Α/03-06-1944 Περί τροποποιήσεως τοῦ ὑπ' ἀριθ.1849/1939 Α.Ν. "περί τῶν σχολείων Μέσης Ἐκπαιδεύσεως καί προσθήκης ἐκπαιδευτικῶν τινῶν διατάξεων" Αξιολόγηση μαθητή Μετατροπή των εξεταξίων γυμνασίων σε οκτατάξια - Κατάταξη μαθητών - Μαθήματα των επιπλέον τάξεων Κατάργηση των διατάξεων του Α.Ν. 1849/1939 που αφορούν την ίδρυση λυκείου Σύνδεσμος 19/1/2015
131 Βασιλικό Διάταγμα / 1950 ΦΕΚ 114/Α/11-05-1950 Περί προαγωγικῶν, ἀπολυτηρίων, κατατακτηρίων καί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν τῶν δημοσίων καί ἰδιωτικῶν καί τῶν σχολείων τῆς ἀλλοδαπής ἁρμοδιότητος Διευθύνσεως Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Φοίτηση, επίδοση, απουσίες, προφορικές δοκιμασίες, βαθμολογία, γραπτές δοκιμασίες (τρόπος διεξαγωγής), τρόπος εξαγωγής βαθμών (ετήσιου και εξαμηνιαίου), βαθμολογική κλίμακα, απόρριψη, προαγωγή ή απόλυση μαθητή Σύνδεσμος 16/1/2015
132 Βασιλικό Διάταγμα 10/1951 ΦΕΚ 277/Α/02-10-1951 Περί ἐξετάσεως μαθητῶν σχολείων Μέσης Ἐκπαιδεύσεως διακοψάντων τήν φοίτησίν των λόγῳ νόσου Αξιολόγηση Μαθητή Γραπτή εξέταση μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση λόγω ασθένειας Σύνδεσμος 16/1/2015
133 Νομοθετικό Διάταγμα 2569/1953 ΦΕΚ 241/Α/04-09-1953 Περί τρόπου ἀποκτήσεως τίτλων σπουδῶν Δημοτικοῦ Σχολείου ὑπό τῶν ἀπολεσάντων τούτους μαθητῶν καί ἄλλων τινῶν διατάξεων στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Απόκτηση νέων τίτλων σπουδών κατόπιν κατατακτηρίων ή απολυτηρίων εξετάσεων δημοτικών σχολείων (λόγω απώλειας του τίτλου και καταστροφής του αρχείου του σχολείου) Σύνδεσμος 19/1/2015
134 Νομοθετικό Διάταγμα 2702-1953 ΦΕΚ 320/Α/11-11-1953 Περί ρυθμίσεως ζητημάτων τινῶν ἀφορώντων εἰς τας παιδαγωγικάς ἀκαδημίας καί τακτοποιήσεως ζητημάτων τινῶν ἀφορώντων εἰς τήν στοιχειώδη καί μέσην ἐκπαίδευση Αξιολόγηση Μαθητή Εξετάσεις μαθητών Μ.Ε. που αποκλείστηκαν λόγω απουσιών γιά το σχολικό έτος 1952-1953 (Άρθρα 12-13) Σύνδεσμος 19/1/2015
135 Βασιλικό Διάταγμα 3/1954 ΦΕΚ 17/Α/01-02-1954 Περί τῶν ἐγγραφῶν, μετεγγραφῶν, ποινῶν, ἐξετάσεων μαθητῶν σχολείων Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Φοίτηση-Επίδοση-Απουσίες (Άρθρα 19-22) - Προφορικές Δοκιμασίες-Βαθμολογία-Γραπτές Δοκιμασίες-Αποτελέσματα-Τρόπος Εξαγωγής εξαμηνιαίων βαθμών-Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης-Βαθμολογική Κλίμακα-Απόλυση, Προαγωγή, Απόρριψη μαθητή-Εξετάσεις Σεπτεμβρίου κλπ. (Άρθρα 30-52) Σύνδεσμος 19/1/2015
136 Βασιλικό Διάταγμα 1/1954 ΦΕΚ 176/Α/07-08-1954 Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοῦ ἀπό 30 Ἰανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου 1954 Β. Διατάγματος (Φ.Ε.Κ. 17 τεῦχος Α') "Περί ἐγγραφῶν, μετεγγραφῶν, ποινῶν καί ἐξετάσεων μαθητῶν σχολείων Μέσης Ἐκπαιδεύσεως" Αξιολόγηση Μαθητή Εισιτήριες εξετάσεις ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων - Απολυτήριες εξετάσεις ιδιωτικών σχολείων - Κατατακτήριες εξετάσεις μαθητών που προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία Σύνδεσμος 19/1/2015
137 Βασιλικό Διάταγμα / 1955 ΦΕΚ 173/Α/08-07-1955 Περί τῶν ἐγγραφῶν, μετεγγραφῶν, ποινῶν, ἐξετάσεων μαθητῶν σχολείων Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Προφορικές - Γραπτές δοκιμασίες (ΚΕΦ.Δ', Άρθρα 30-52) Σύνδεσμος 27/1/2015
138 Βασιλικό Διάταγμα 1957 ΦΕΚ 14/Α/30-01-1957 Περί τοῦ ἀναλυτικοῦ καί ὡρολογίου προγράμματος τῶν Πατριδογνωστικῶν μαθημάτων τῶν Δημοτικῶν σχολείων Αναλυτικό πρόγραμμα Δημοτικών σχολείων Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα πατριδογνωστικών μαθημάτων Δημοτικού σχολείου (Περιεχόμενο και σκοπός - γενικές μεθοδολογικές διατάξεις) Σύνδεσμος 22/1/2015
139 Νομοθετικό Διάταγμα 3970/1959 ΦΕΚ 187/Α/07-09-1959 Περί αὐξήσεως τοῦ διδακτικοῦ καί ἐποπτικοῦ προσωπικοῦ τῆς Στοιχειώδους, Μέσης καίἘΕπαγγελματικῆς Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Οι άποροι μαθητές των δημοσίων σχολείων και η απαλλαγή τους από την εκπαιδευτική εισφορά (Άρθρο 6) Σύνδεσμος 23/1/2015
140 Νομοθετικό Διάταγμα 3971/1959 ΦΕΚ 187/Α/07-09-1959 Περί τεχνικής και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, οργανώσεως της Μέσης Εκπαιδεύσεως και Διοικήσεως της παιδείας Οργάνωση της Μέσης Εκπαίδευσης Οργάνωση της Μέσης Εκπαίδευσης, Μετατροπή των οκταταξίων γυμνασίων σε εξατάξια - αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων (Κεφ. 2, άρθρα 27-31) Σύνδεσμος 23/1/2015
141 Βασιλικό Διάταγμα 191/1961 ΦΕΚ 55/Α/18-03-1961 Περί τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῆς Δ' τάξεως Γυμνασίων πρακτικῆς κατευθύνσεως Αναλυτικό Πρόγραμμα Αναλυτικό και ωρολόγιο Πρόγραμμα Δ' Τάξεως Γυμνασίων Πρακτικής κατεύθυνσης Σύνδεσμος 23/1/2015
142 Βασιλικό Διάταγμα 603/1961 ΦΕΚ 148/Α/11-09-1961 Περί μετατροπῆς τῶν Ἡμερησίων Ἐμπορικῶν Σχολῶν εἰς Οἰκονομικά Γυμνάσια καί τρόπου λειτουργίας αὐτῶν Οργάνωση της Μέσης Εκπαίδευσης Μετατροπή Εμπορικών Σχολών σε Οικονομικά Γυμνάσια- Αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα, εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών Σύνδεσμος 23/1/2015
143 Βασιλικό Διάταγμα 620/1961 ΦΕΚ 151/Α/12-09-1961 Περί τοῦ ἀναλυτικοῦ καί ὡρολογίου προγράμματος τῆς Ε' τάξεως Γυμνασίων πρακτικῆς κατευθύνσεως Αναλυτικό Πρόγραμμα Πρόγραμμα - Ασκήσεις Σύνδεσμος 23/1/2015
144 Βασιλικό Διάταγμα 621/1961 ΦΕΚ 151/Α/12-09-1961 Περί τοῦ ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῆς Δ' τάξεως τῶν Γυμνασίων ξένων γλωσσῶν Αναλυτικό Πρόγραμμα Πρόγραμμα - Ασκήσεις Σύνδεσμος 23/1/2015
145 Βασιλικό Διάταγμα 623/1961 ΦΕΚ 151/Α/12-09-1961 Περί ὀργανώσεως καί λειτουργίας τῶν κατ' ἄρθρον 30 τοῦ Ν.Δ.3971/59 Γυμνασίων πρώτης βαθμίδας Οργάνωση και λειτουργία Γυμνασίων Οργάνωση και διοίκηση Γυμνασίων πρώτης βαθμίδας - Τίτλοι σπουδών Σύνδεσμος 23/1/2015
146 Βασιλικό Διάταγμα 624/1961 ΦΕΚ 151/Α/12-09-1961 Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοῦ ὑπ'ἀριθ. 191/61 Β.Δ. "Περί τοῦ ἀναλυτικοῦ καί ὡρολογίου προγράμματος τῆς Δ' τάξεως τῶν Γυμνασίων Πρακτικῆς κατευθύνσεως καί καθορισμοῦ ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῶν τριῶν πρώτων τάξεων τῶν Γυμνασίων καί τῶν Δ', Ε' καί ΣΤ' τάξεων τῶν Γυμνασίων Κλασσικῆς κατευθύνσεως Αναλυτικό Πρόγραμμα Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις για τη διδακτέα ύλη και τις ώρες διδασκαλίας μαθημάτων Σύνδεσμος 23/1/2015
147 Βασιλικό Διάταγμα 634/1961 ΦΕΚ 154/Α/13-09-1961 Περί ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῆς Δ' τάξεως τῶν ἑπταταξίων ἑσπερινῶν Γυμνασίων Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκόμενα μαθήματα Σύνδεσμος 23/1/2015
148 Βασιλικό Διάταγμα 635/1961 ΦΕΚ 154/Α/13-09-1961 Περί ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῆς Δ' τάξεως τῶν Γυμνασίων κατευθύνσεως Οἰκιακῆς Οἰκονομίας Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκόμενα μαθήματα Σύνδεσμος 23/1/2015
149 Βασιλικό Διάταγμα 672/1961 ΦΕΚ 160/Α/13-09-1961 Περί τοῦ ἀναλυτικοῦ καί ὡρολογίου προγράμμτος τῶν Γυμνασίων πρώτης βαθμίδας Αναλυτικό Πρόγραμμα Ωρολόγιο πρόγραμμα - Διδακτέα ύλη - Σκοπός Σύνδεσμος 23/1/2015
150 Βασιλικό Διάταγμα 669/1962 ΦΕΚ 173/Α/29-10-1962 Περί τοῦ ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῶν Δ΄, Ε΄ καί ΣΤ' τάξεων τῶν οἰκονομικῶν γυμνασίων (γυμνασίων οἰκονομικῆς κατευθύνσεως) Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκόμενα μαθήματα - Διδακτέα ύλη Σύνδεσμος 23/1/2015
151 Βασιλικό Διάταγμα 670/1962 ΦΕΚ 173/Α/29-10-1962 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ' τάξεων των γυμνασίων ξένων γλωσσών Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκόμενα μαθήματα - Διδακτέα ύλη Σύνδεσμος 23/1/2015
152 Βασιλικό Διάταγμα 671/1962 ΦΕΚ 173/Α/29-10-1962 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της ΣΤ' τάξεως των γυμνασίων πρακτικής κατευθύνσεως Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκόμενα μαθήματα - Διδακτέα ύλη Σύνδεσμος 23/1/2015
153 Βασιλικό Διάταγμα 672/1962 ΦΕΚ 173/Α/29-10-1962 Περί τοῦ ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῶν Δ΄, Ε΄ καί ΣΤ΄ τάξεων τῶν γυμνασίων κατευθύνσεως Οἰκιακής Οἰκονομίας Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκόμενα μαθήματα - Διδακτέα ύλη Σύνδεσμος 23/1/2015
154 Βασιλικό Διάταγμα 673/1962 ΦΕΚ 173/Α/29-10-1962 Περί τοῦ ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῆς Ε΄ τάξεως τῶν ἑπταταξίων ἑσπερινῶν γυμνασίων Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκόμενα μαθήματα - Διδακτέα ύλη Σύνδεσμος 23/1/2015
155 Βασιλικό Διάταγμα 674/1962 ΦΕΚ 173/Α/29-10-1962 Περί τοῦ ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῆς Δ΄ τάξεως τῶν ἑπταταξίων ἑσπερινῶν Οἰκονομικῶν Γυμνασίων (Γυμνασίων Οἰκονομικής Κατευθύνσεως) Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκόμενα μαθήματα - Διδακτέα ύλη Σύνδεσμος 23/1/2015
156 Βασιλικό Διάταγμα 480/1963 ΦΕΚ 136/Α/08-09-1963 Περί ἀντικαταστάσεως τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 51 τοῦ ἀπό 20/6-8.7.55 Β.Δ. "Περί τῶν ἐγγραφῶν, ἐξετάσεων κλπ." Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση του άρθρου 51 του Β.Δ. 1955 (ΦΕΚ 173 Α') : απορριφθέντες μαθητές στις εξετάσεις του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου Σύνδεσμος 23/1/2015
157 Βασιλικό Διάταγμα 507/1963 ΦΕΚ 144/Α/13-09-1963 Περί τροποποιήσεως τῶν ὡρολογίων καί ἀλυτικῶν προγραμμάτων τῆς Ε΄ τάξεως τῶν Γυμνασίων πρακτικῆς κατευθύνσεως καί τῶν Δ΄, Ε΄ καί ΣΤ΄ τάξεων τῶν Ναυτικῶν Γυμνασίων (Ναυτικῆς κατευθύνσεως) Αναλυτικό Πρόγραμμα Τροποποιήσεις ωρολογίων προγραμμάτων Γυμνασίων Πρακτικής και Ναυτικής κατεύθυνσης Σύνδεσμος 27/1/2015
158 Βασιλικό Διάταγμα 620/1963 ΦΕΚ 182/Α/22-10-1963 Περί τοῦ ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῶν ΣΤ΄ καί Ζ΄ τάξεων τῶν ἑπταταξίων Ἑσπερινών Γυμνασίων Αναλυτικό Πρόγραμμα Τροποποιήσεις - Συμπληρώσεις Ωρολογίων προγραμμάτων Εσπερινών Γυμνασίων Σύνδεσμος 27/1/2015
159 Βασιλικό Διάταγμα 353/1964 ΦΕΚ 103/Α/30/6/1964 Περί ἐνάρξεως καί λήξεως σχολικοῦ ἔτους ἐγγραφῆς μαθητῶν εἰς τήν Α' τάξιν τῶν Γυμνασίων κλπ. Αξιολόγηση Μαθητή Εισιτήριες εξετάσεις από το ιδιωτικά δημοτικά σε δημόσια Γυμνάσια Σύνδεσμος 27/1/2015
160 Βασιλικό Διάταγμα 378/1964 ΦΕΚ 110/Α/9-07-1964 Περί τῶν εἰσιτηρίων διαγωνισμῶν ἐν γένει διά τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα Αξιολόγηση Μαθητή Διεξαγωγή διαγωνισμών - εξεταστέα μαθήματα Σύνδεσμος 29/1/2015
161 Βασιλικό Διάταγμα 582/1964 ΦΕΚ166/Α/ 26-09-1964 Περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως τοῦ ὑπ'ἀριθ. 378/1964 Β. Δ. "Περί τῶν εἰσιτηρίων διαγωνισμῶν ἐν γένει διά τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα" Αξιολόγηση Μαθητή Εισιτήριες εξετάσεις στα ΑΕΙ Σύνδεσμος 29/1/2015
162 Νομοθετικό Διάταγμα 4379/1964 ΦΕΚ 182/Α/24-10-1964 Περί Ὀργανώσεως καί Διοικήσεως τῆς Γενικῆς Ἐκπαιδεύσεως (Στοιχειώδους καί Μέσης) Αξιολόγηση Μαθητή Εγγραφή στο γυμνάσιο αποφοίτων των δημοτικών σχολείων ανευ εισαγωγικών εξετάσεων και εγγραφή στο λύκειο αποφοίτων των γυμνασίων κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων Σύνδεσμος 10/11/2014
163 Βασιλικό Διάταγμα 651/1964 ΦΕΚ 183/Α/24-10-1964 Περί τοῦ ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῆς Α' τάξεως τῶν Γυμνασίων τῆς πρώτης βαθμίδος Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθήματα Α' τάξης Γυμνασίου πρώτης βαθμίδας Σύνδεσμος 27/1/2015
164 Βασιλικό Διάταγμα 229/1965 ΦΕΚ 57/Α/02-04-1965 Περί ἑορτολογίου, συνεπειῶν ἐλλιποῦς φοιτήσεως κλπ. Μαθητῶν τῆς Δευτροβαθμίου (Μέσης) Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Συνέπειες ελλιπούς φοίτησης - Τρόπος δικαιολόγηση απουσιών (Άρθρα 2-4) Σύνδεσμος 27/1/2015
165 Βασιλικό Διάταγμα 277/1965 ΦΕΚ 70/Α/28-04-1965 Περί καθορισμού της εξεταστέας ύλης προς απόκτησιν ακαδημαικού απολυτηρίου Αξιολόγηση Μαθητή Εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ (Καθορισμός εξεταστέας ύλης) Σύνδεσμος 6/3/2015
166 Βασιλικό Διάταγμα 277/1965 ΦΕΚ 88/Α/20-05-1965 Περί καθορισμοῦ τῆς ἐξεταστέας ὕλης πρός ἀπόκτησιν ἀκαδημαικοῦ ἀπολυτηρίου (Ἀναδημοσίευσις ἀπό τό ἐσφαλμένο ὑπ'ἀριθ. 70/Α/1965) Αξιολόγηση Μαθητή Εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ (Καθορισμός εξεταστέας ύλης) Σύνδεσμος 27/1/2015
167 Βασιλικό Διάταγμα 418/1965 ΦΕΚ 95/Α/31-05-1965 Περί τροποποιήσεως τοῦ ὑπ'ἀριθ. 582/1964 Β.Δ. Περί εἰσιτηρίων διαγωνισμῶν ἐν γένει διά τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα Αξιολόγηση Μαθητή Εισαγωγή Αλλοδαπών στα ΑΕΙ Σύνδεσμος 29/1/2015
168 Βασιλικό Διάταγμα 525/1965 ΦΕΚ 116/Α/23-06-1965 Περί ἐγγραφῆς μαθητῶν ἰδιωτικῶν σχολείων εἰς τήν Α' τάξιν τῶν Γυμνασίων κλπ Αξιολόγηση Μαθητή Μετάβαση ατην Α' τάξη του Γυμνασίου Σύνδεσμος 28/1/2015
169 Βασιλικό Διάταγμα 543/1965 ΦΕΚ 122/Α/26-06-1965 Περί εἰσιτηρίων, προαγωγικῶν καί ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων εἰς τά σχολεῖα γενικῆς Δευτεροβαθμίου (Μέσης) Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Εισιτήριες εξετάσεις Λυκείου Σύνδεσμος 28/1/2015
170 Βασιλικό Διάταγμα 546/1965 ΦΕΚ 123/Α/29-06-1965 Περί τρόπου διενεργείας ἐξετάσεων Ἀκαδημαικοῦ ἀπολυτηρίου καί ἐπιλογῆς ὑποψηφίων διά τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα καί λοιπάς Σχολάς Αξιολόγηση Μαθητή Χρόνος-Τόπος-Πρόγραμμα-Δήλωση προτιμήσεων (άρθρα 1-4) - Επιτροπές εξετάσεων-Επιλογή θεμάτων-Εξεταζόμενα μαθήμαα-Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων (άρθρα 6-22) - Βαθμολόγηση γραπτών-Έκδοση αποτελεσμάτων-Γενικός βαθμός Ακαδημαικού Απολυτηρίου (άρθρα 23-27) Σύνδεσμος 28/1/1965
171 Βασιλικό Διάταγμα 844/1965 ΦΕΚ 204/Α/11-11-1965 Περί προαγωγικῶν καί ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Αξιολόγηση Μαθητή Ετήσιες γραπτές εξετάσεις στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σύνδεσμος 10/11/2014
172 Βασιλικό Διάταγμα 339/1966 ΦΕΚ 91/Α/26-04-1966 Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων περί ἐνάρξεως καί λήξεως σχολικοῦ ἔτους Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, γραφῆς μαθητῶν, ἐξετάσεων κλπ Αξιολόγηση Μαθητή Αρχή και λήξη σχολικού έτους, εξετάσεις, μετεγγραφές κλπ Σύνδεσμος 30/1/2015
173 Βασιλικό Διάταγμα 424/1966 ΦΕΚ 110/Α/16-05-1966 Περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως τοῦ ὑπ'ἀριθ. 546/65 Β. Δ. "Περί τοῦ τρόπου διενεργείας ἐξετάσεων ἀκαδημαικοῦ ἀπολυτηρίου καί ἐπιλογῆς ὑποψηφίων διά τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα καί λοιπάς σχολάς" Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση του Β.Δ. 546/65 (Εξετάσεις Ακαδημαικού απολυτηρίου) Σύνδεσμος 30/1/2015
174 Βασιλικό Διάταγμα 425/1966 ΦΕΚ 110/Α/16-05-1966 Περί ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῆς Γ' τάξεως , Γυμνασίων, Ἡμερησίων καί Νυκτερινῶν Αναλυτικό Πρόγραμμα Τροποποίσηση του Ν.Δ. 4379/1964, άρθρο 8 Σύνδεσμος 30/1/2015
175 Νομοθετικό Διάταγμα 4542/1966 ΦΕΚ 184/Α/19-09-1966 Περί κυρώσεως καί συμπληρώσεως τῶν Β.Δ. "Περί εἰσιτηρίων διαγωνισμῶν καί διενεργείας ἐξετάσεων Ἀκαδημαικού ἀπολυτηρίου διά τήν ἐπολογίν ὑποψηφίων διά τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα καί ἄλλων τινῶν συναφῶν διατάξεων Αξιολόγηση Μαθητή Εγγραφές στα ΑΕΙ Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων αναπήρων κλπ (άρθρο 1) Σύνδεσμος 30/1/2015
176 Βασιλικό Διάταγμα 779/1966 ΦΕΚ 196/Α/03-10-1966 Περί καθορισμοῦ ἀπό τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1967-68 νέου ἀναλυτικοῦ πργράμματος τοῦ μαθήματος τῶν Μαθηματικῶν Α', Β' καί Γ' τάξεων τῶν Ἡμερησίων καί Νυκτερινῶν Γυμνασίων Αναλυτικό Πρόγραμμα Αναλυτικό πρόγραμμα ημερησίων και νυκτερινών Γυμνασίων Σύνδεσμος 30/1/2015
177 Βασιλικό Διάταγμα 797/1966 ΦΕΚ 203/Α/06-10-1966 Περί συμπληρώσεως τοῦ ἄρθρου 31 τοῦ Β.Δ. 543/1965 «Περί εἰσιτηρίων, προαγωγικῶν καί ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων εἰς τά σχολεῖα γενικῆς Δευτεροβαθμίου (Μέσης) Ἐκπαιδεύσεως» Αξιολόγηση Μαθητή Επαναληπτικές απολυτήριες εξετάσεις Σύνδεσμος 30/1/2015
178 Βασιλικό Διάταγμα 1074/1966 ΦΕΚ 289/Α/21-12-1966 Περί ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῆς Β' τάξεως Λυκείων Αναλυτικό Πρόγραμμα Αναλυτικό Πρόγραμμα Β' τάξεως Λυκείων Σύνδεσμος 30/1/2015
179 Βασιλικό Διάταγμα 191/1967 ΦΕΚ 38/Α/23-03-1967 Περί τροποποιήσεως τοῦ ὑπ'ἀριθ. 546/1965 Β.Δ. περί τρόπου διενεργείας ἐξετάσεων Ἀκαδημαικοῦ ἀπολυτηρίου καί ἐπιλογῆς ὑποψηφίων διά τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα καί λοιπάς σχολάς Αξιολόγηση μαθητών - Εισαγωγή στα ΑΕΙ Εγγραφή αλλοδαπών εχόντων απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής Σύνδεσμος 2/2/1967
180 Αναγκαστικός Νόμος 40/1967 ΦΕΚ 104/Α/21-06-1967 Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων διά τάς Ἀνωτέρας καί Ἀνωτάτας Σχολάς Αξιολόγηση Μαθητή Διεξεγωγή εισιτηρίων εξετάσεων, διαδικασίες κλπ Σύνδεσμος 2/2/2015
181 Αναγκαστικός Νόμος 129/1967 ΦΕΚ 163/Α/25-06-1967 Περί ὀργανώσεως καΊ διοικήσεως τῆς Γενικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί ἄλλων τινῶν διατάξεων Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υποχρεωτική φοίτηση (άρθρο 3), Δωρεάν παροχή εκπαιδευσης (άρθρο 4), Οργάνωση και λειτουργία σχολείων Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης (άρθρο 12) Σύνδεσμος 2/2/2015
182 Βασιλικός Νόμος 454/1967 ΦΕΚ 141/Α/21-08-1967 Περί διεξαγωγῆς εἰσιτηρίων ἐξετάσεων διά τάς Ἀνωτέρας καί Ἀνωτάτας Σχολάς Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Χρόνος, τόπος πρόγραμμα εξετάσεων (Κεφ.1) - Επιτροπές εξετάσεων (Κεφ.2) - Εξεταζόμενα μαθήματα, εξεταστέα ύλη (Κεφ. 3) - Εξετάσεις (Κεφ.4) - Συγκέντρωση και βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων (Κεφ.5) - Εκδοση αποτελεσμάτων (Κεφ.6) - Πίνακες αποτελεσμάτων (Κεφ.7) Σύνδεσμος 2/2/2015
183 Αναγκαστικός Νόμος 211/1967 ΦΕΚ 217/Α/05-12-1967 Περί ρυθμίσεως θεμάτων ἀναφερομένων εἰς τάς εἰσιτηρίους ἐξετάσεις διά τάς Ἀνωτέρας καί Ἀνωτάτας σχολάς, ὡς καί τήν ἐγγραφήν τῶν σπουδαστῶν Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Τρόπος υπολογισμού γενικού βαθμού εξετάσεων Σύνδεσμος 2/2/2015
184 Βασιλικό Διάταγμα 490/1968 ΦΕΚ 161/Α/24-7-1968 Περί προαγωγικῶν και ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων εἰς τά σχολεῖα τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Προφορικές εξετάσεις, γραπτές δοκιμασίες, τρόπος διεξαγωγής, βαθμολογία κλπ Σύνδεσμος 2/2/2015
185 Αναγκαστικός Νόμος 510/1968 ΦΕΚ 186/Α/27-08-1968 Περί τροποποιήσεως τοῦ Α.Ν. 40/1967 "Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων διά τάς Ἀνωτερας καί Ἀνωτάτας Σχολάς" Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Κατάργηση του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονιμάτων ως δικαιολογητικού για την συμμετοχή στις εισιτήριες εξετάσεις των ΑΕΙ Σύνδεσμος 2/2/2015
186 Νομοθετικό Διάταγμα 237/1969 ΦΕΚ 133/Α/10-07-1969 Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων διά τάς Ἀνωτάτας καί Ἀνωτέρας Σχολάς Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Υποψήφιοι - Εγγραφές - Υποτροφίες κλπ Σύνδεσμος 3/2/2015
187 Βασιλικό Διάταγμα 568/1969 ΦΕΚ 174/Α/30-08-1969 Περί διεξαγωγῆς εἰσιτηρίων ἐξετάσεων διά τάς Ἀνωτέρας καί Ἀνωτάτας Σχολάς Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Επιτροπές εξετάσεων (Κεφ.2) - Εισαγωγικά μαθήματα-Εξεταστέα ύλη (Κεφ.3) - Εξετάσεις (Κεφ.4) - Βαθμολογία (Κεφ. 5) - Εκδοση αποτελεσμάτων κλπ Σύνδεσμος 3/2/2015
188 Βασιλικό Διάταγμα 664/1969 ΦΕΚ 204/Α/17-10-1969 Περί ἐγγραφῆς καί ἐξετάσεων μαθητῶν Δημοτικῆς καί Μέσης Ἐκπαιδεύσεως ξένων σχολείων εἰς ἀντιστοίχους τάξεις τῶν ἐν Ἑλλάδι σχολείων Αξιολόγηση Μαθητή Εγγραφές μαθητών που προέρχονται από σχολεία της αλλοδαπής Σύνδεσμος 2/2/2015
189 Βασιλικό Διάταγμα 702/1969 ΦΕΚ 218/Α/31-10-1969 Περί τοῦ ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῶν μαθημάτων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Αναλυτικά Προγράμματα Σκοπός Δημοτικού σχολείου (Άρθρο 1) - Ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τάξεων (Άρθρο 2) - Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α' και Β' τάξεων (Άρθρο 3) - Αναλυτικό πρόγραμμα Γ',Δ',Ε', και ΣΤ' τάξεων (Άρθρο 4) Σύνδεσμος 2/2/2015
190 Βασιλικό Διάταγμα 719/1969 ΦΕΚ 23/Α/07-11-1969 Περί καθορισμοῦ τρόπου ἐγγραφῆς νηπίων εἰς τά πρότυπα νηπιαγωγεῖα τῶν Σχολῶν Νηπιαγωγῶν καί μαθητῶν εἰς τά πρότυπα καί πειραματικά δημοτικά σχολεῖα Πρότυπα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Εγγραφές νηπίων στα πρότυπα νηπιαγωγεία (ΚΕΦ.1) - Εγγραφές μαθητών στην Α' τάξη των προτύπων και πειραματικών Δημοτικών σχολείων (ΚΕΦ.2) - Εγγραφές στις άλλες τάξεις των προτύπων και πειραματικών Δημοτικών σχολείων (ΚΕΦ.3) Σύνδεσμος 2/2/2015
191 Βασιλικό Διάταγμα 723/1969 ΦΕΚ 225/Α/10-11-1969 Περί τῶν ὡρολογίων καί ἀναλυτικῶν προγραμμάτων τῶν μαθητῶν τῶν σχολείων Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Αναλυτικά Προγράμματα Ωράριο διδασκαλίας - Διδακτέα ύλη Γυμνασίων Σύνδεσμος 2/2/2015
192 Νομοθετικό Διάταγμα 425/1970 ΦΕΚ 138/Α/24-06-1970 Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τινῶν τοῦ Β. Δ. 568/1969 "Περί διεξαγωγῆς εἰσιτηρίων ἐξετάσεων διά τάς Ἀνωτάτας καί Ἀνωτέρας σχολάς" Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Εγγραφή αλλοδαπών και ομονενών του εξωτερικού (Άρθρο 6) Σύνδεσμος 3/2/2015
193 Βασιλικό Διάταγμα 412/1971 ΦΕΚ 125/Α/24-07-1971 Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων καί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα καί Ἀνώτερα σχολεῖα Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Εξεταζόμενα μαθήματα, ύλη, επιτροπές, βαθμολογήσεις κλπ Σύνδεσμος 3/2/2015
194 Νομοθετικό Διάταγμα 1020/1971 ΦΕΚ 212/Α/25-10-1971 Περί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς Ἀνωτάτας καί Ἀνωτέρας Σχολάς Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Τροποποίηση της παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 237/1969 (Βαθμολογία, σειρά εισαγωγής) Σύνδεσμος 5/2/2015
195 Βασιλικό Διάταγμα 796/1971 ΦΕΚ 283/Α/31-12-1971 Περί συμπληρώσεως τοῦ ἄρθρου 45 τοῦ ὑπ'ἀριθ. 412/1971 "Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων καί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα καί Ἀνωτέρας Σχολάς" Βασιλικοῦ Διατάγματος Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Εισαγωγή Φυσικώς αδυνάτων Σύνδεσμος 3/2/2015
196 Νομοθετικό Διάταγμα 1137/1972 ΦΕΚ 61/Α/02-05-1972 Περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως τῶν περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων διά τάς Ἀνωτάτας καί Ἀνωτέρας Σχολάς διατάξεων Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Τροποποιήσεις του Ν.Δ. 237/1969 και του Ν.Δ. 1020/1971 (Γενικός βαθμός επίδοσης) Σύνδεσμος 5/2/2015
197 Νομοθετικό Διάταγμα 1161/1972 ΦΕΚ 82/Α/02-06-1972 Περί ἀντικαταστάσεως τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ Ν.Δ. 1137/1972 «Περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως τῶν περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων διά τάς Ἀνωτάτας καί Ἀνωτέρας Σχολάς» Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.Δ. 237/1969 (Αντικατάσταση του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1137/1972) Σύνδεσμος 4/2/2015
198 Βασιλικό Διάταγμα 401/1972 ΦΕΚ 98/Α/27-06-1972 Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τινῶν τοῦ Β. Δ. 412/1971 "Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων καί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα καί Ἀνωτέρας Σχολάς". Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Εξεταζόμενα μαθήματα, ύλη, επιτροπές, βαθμολογήσεις κλπ Σύνδεσμος 4/2/2015
199 Νομοθετικό Διάταγμα 1197/1972 ΦΕΚ 109/Α/06-07-1972 Περί κατατακτηρίων ἐξετάσεων κατ' ἰδίαν διδαχθέντων μαθητῶν Αξιολόγηση Μαθητή Κατ' ιδίαν διδαχθέντες μαθητές του εξωτερικού Σύνδεσμος 4/2/2015
200 Βασιλικό Διάταγμα 691/1972 ΦΕΚ 199/Α/10-11-1972 Περί τροποποιήσεως τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῶν μαθημάτων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Αναλυτικά Προγράμματα Τροποποίηση του Βασιλικού Διατάγματος 702/1969 Σύνδεσμος 4/2/2015
201 Προεδρικό Διάταγμα 46/1973 ΦΕΚ 137/Α/30-06-1973 Περί συμπληρώσεως τοῦ ὑπ' ἀριθ. 719/1969 Β. Δ/τος " Περί καθορισμοῦ τρόπου ἐγγραφῆς νηπίων εἰς τά πρότυπα νηπιαγωγεῖα τῶν Σχολῶν Νηπιαγωγῶν καί μαθητῶν εἰς τά πρότυπα καί πειραματικά δημοτικά σχολεῖα" Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία Περίπτωση διδύμων αδελφών - παιδιά δημοσίων πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων κλπ (Εγγραφές) Σύνδεσμος 4/2/2015
202 Νομοθετικό Διάταγμα 79/1973 ΦΕΚ 156/Α/26-07-1973 Περί ἐγγραφῶν καί φοιτήσεως εἰς τά Νυκτερινά Δημοτικά Σχολεῖα καί ἐξετάσεων διά τήν ἀαπόκτησιν τίτλου σπουδῶν Δημοτικοῦ Σχολείου Αξιολόγηση Μαθητή Διδακτικές περίοδοι - εγγραφές και εξετάσεις - φοίτηση - χορήγηση τίτλων σπουδών Σύνδεσμος 4/2/2015
203 Προεδρικό Διάταγμα 128/1973 ΦΕΚ 170/Α/06-08-1973 Περί τροποποιήσεως τῆς παραγρ. 2 τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ ὑπ'ἀριθ. 664/69 Β.Δ. (ΦΕΚ 204/1969) Περί ἐγγραφῆς καί ἐξετάσεων μαθητῶν Δημοτικῆς καί Μέσης Ἐκπαιδεύσεως ξένων σχολείων εἰς ἀντιστοίχους τάξεις τῶν ἐν Ἑλλάδι Σχολείων Αξιολόγηση Μαθητή Εγγραφές μαθητών που προέρχονται από σχολεία της αλλοδαπής Σύνδεσμος 4/2/2015
204 Προεδρικό Διάταγμα 138/1973 ΦΕΚ 171/Α/07-08-1973 Περί συμπληρώσεως καί καταργήσεως διατάξεων τινῶν τοῦ Β. Δ. 412/1971"Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων καί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα καί Ἀνωτέρας Σχολάς" Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Εξεταζόμενα μαθήματα, ύλη, επιτροπές, βαθμολογήσεις κλπ Σύνδεσμος 4/2/2015
205 Προεδρικό Διάταγμα 211/1974 ΦΕΚ 76/Α/22-03-1974 Περί συμπληρώσεως τοῦ ἄρθρου 70 τοῦ ἀπό 20-6/8.7.1955 Β.Δ. (ΦΕΚ 173 Τ. Α' 1955) περί ἐγγραφῶν, μετεγγραφῶν κλπ. τῶν μαθητῶν σχολείων Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Βαθμολογία στο μάθημα των Τεχνικών Σύνδεσμος 5/2/2015
206 Προεδρικό Διάταγμα 289/1974 ΦΕΚ 106/Α/22-04-1974 Περί ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν Ἰδιωτικῶν Γυμνασίων Αξιολόγηση Μαθητή Εξεταστικές Επιτροπές- Διενέργεια εξτάσεων Σύνδεσμος 5/2/2015
207 Προεδρικό Διάταγμα 327/1974 ΦΕΚ 123/Α/07-05-1974 Περί εἰτηρίων ἐξετάσεων καί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἰδρύματα καί Ἀνωτέρας Σχολάς Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Κύκλοι - Μαθήματα - Εξεταστέα ύλη κλπ Σύνδεσμος 5/2/2015
208 Προεδρικό Διάταγμα 376/1974 ΦΕΚ 144/Α/25-05-1974 Περί ἡμερομηνιῶν διενεργείας τῶν ἐξετάσεων τῶν Γυμνασίων, διακοπῆς τῶν μαθημάτων καί λήξεως τοῦ διδακτικοῦ ἔτους Αξιολόγηση Μαθητή Διενέργεια εξετάσεων των Γυμνασίων το σχολικό έτος 1973-1974 Σύνδεσμος 5/2/2015
209 Νομοθετικό Διάταγμα 441/1974 ΦΕΚ 151/Α/30-05-1974 Περί ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν ἰδιωτικῶν Γυμνασίων καί ἡμερομηνιῶν λήξεως τοῦ διδακτικοῦ ἔτους 1973-74, διακοπῆς τῶν μαθημάτων καί διενεργείας ἐξετάσεων τοῦ ἔτους τούτου, εἰς τά Ἰδιωτικά καί Δημόσια Γυμνάσια Αξιολόγηση Μαθητή Απολυτήριες εξετάσεις μαθητών ιδιωτικών Γυμνασίων (ΚΕΦ. Α') Σύνδεσμος 4/2/2015
210 Προεδρικό Διάταγμα 459/1974 ΦΕΚ 180/Α/29-06-1974 Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων καί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν κεκτημένων ἀπολυτήριον Γυμνασίου εἰς τάς σχολάς τῶν κέντρων Ἀνωτέρας Τεχνικῆς Ἐκπαιδεύσεως (Κ.Α.Τ.Ε.) καί τάς λοιπάς Ἀνωτέρας Δημοσίας Σχολάς Τεχνολόγων Εισιτήριες εξετάσεις στις Ανώτερες Τεχνικές Σχολές Κύκλοι, σπουδές, τμήματα - Εξεταστέα μαθήματα - Εξεταστικά κέντρα - Δικαιολογητικά - Διαδικασία εξετάσεων - Βαθμολόγηση γραπτών - Κεντρική επιτροπή εξετάσεων - Εξέταση φυσικώς αδυνάτων Σύνδεσμος 6/2/2015
211 Προεδρικό Διάταγμα 553/1974 ΦΕΚ 227/Α/20-08-1974 Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεών τινων τοῦ Π.Δ. 327/1974 "Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων καί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς τα Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα καί Ἀνωτέρας Σχολάς" Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Τροποποιήσεις των άρθρων 5, 34, 36 και 41 του Π.Δ. 327/1974 Σύνδεσμος 5/2/2015
212 Προεδρικό Διάταγμα 679/1974 ΦΕΚ 295/Α/08-10-1974 Περί συμπληρώσεως τῶν διατάξεων τοῦ ὑπ' ἀριθ. 459/1974 Π.Δ. Εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν, κεκτημένων ἀπολυτήριον Γυμνασίου, εἰς τας Σχολάς τῶν Κέντρων Ἀνωτέρας Τεχνικής Ἐκπαιδεύσεως (Κ.Α.Τ.Ε.) καί τάς λοιπάς Ἀνωτέρας Δημοσίας Σχολάς Τεχνολόγων" Εισιτήριες εξετάσεις στις Ανώτερες Τεχνικές Σχολές Τροποποιήσεις του Π.Δ. 459/1974 (Άρθρο 6 : δικαίωμα συμμετοχής αποφοίτων προηγουμένων ετών, άρθρο 17 : Επιτροπές εξετάσεων, άρθρο 19 : Σύσταση επιτροπής εκδόσεως αποτελεσμάτων) Σύνδεσμος 5/2/2015
213 Νομοθετικό Διάαγμα 115/1974 ΦΕΚ 309/Α/18-10-1974 Περί ἀντικαταστάσεως τῆς παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν.Δ. 1197/1972, Περί κατατακτηρίων ἐξετάσεων κατ' ἰδίαν διδαχθέντων μαθητῶν Αξιολόγηση Μαθητή Κατ' ιδίαν διδαχθέντες μαθητές του εξωτερικού (Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις) Σύνδεσμος 4/2/2015
214 Προεδρικό Διάταγμα 84/1975 ΦΕΚ 26/Α/20-02-1975 Περί τοῦ τρόπου ἐπιλογῆς τῶν μαθητῶν πρός φοίτησιν εἰς ἑκάστην κατεύθυνσιν Γυμνασίου Αξιολόγηση Μαθητή Κατατακτήριες εξετάσεις - Επιτροπή εξετάσεων Σύνδεσμος 5/2/2015
215 Νόμος 37/1975 ΦΕΚ 79/Α/26-04-1975 Περί τροποποιήσεως, ἀντικαταστάσεως καί καταργήσεως διατάξεών τινων ἀφορωσῶν εἰς τάς εἰσιτηρίους ἐξετάσεις διά τάς Ἀνωτάτας καί Ἀνωτέρας Σχολάς Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Κατάργηση και αντικατάσταση των άρθρων 2 και 3 του Ν.Δ. 237/1969, των άρθρων 1 και 3 του Ν.Δ. 1137/1972 και του άρθρου 8 του Ν.Δ. 237/1969 Σύνδεσμος 5/2/2015
216 Προεδρικό Διάταγμα 368/1975 ΦΕΚ 114/Α/16-06-1975 Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων καί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα καί Ἀνωτέρας Σχολάς Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Κύκλοι και σχολές - εξεταστέα ύλη - τρόπος εξετάσεως - διεξαγωγή των εξετάσεων κλπ Σύνδεσμος 5/2/2015
217 Προεδρικό Διάταγμα 369/1975 ΦΕΚ 115/Α/16-06-1975 Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων καί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν κεκτημένων ἀπολυτήριον Γυμνασίου εἰς τάς Σχολάς τῶν Κέντρων Ἀνωτέρας Τεχνικής Ἐκπαιδεύσεως (Κ.Α.Τ.Ε.) καί τάς λοιπάς Ἀνωτέρας Δημοσίας Τεχνικάς Σχολάς Εισιτήριες εξετάσεις σε ΚΑΤΕ και σε ανώτερες δημόσιες τεχνικές σχολές Κύκλοι και σχολές - εξεταστέα ύλη - τρόπος εξετάσεως - διεξαγωγή των εξετάσεων κλπ Σύνδεσμος 5/2/2015
218 Προεδρικό Διάταγμα 417/1975 ΦΕΚ 127/Α/30-06-1975 Περί ἀντικαταστάσεως τῆς παρ. 6 καί καταργήσεως τῆς παρ.7 τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ ἀπό 20/6 -8.7.55 Β.Δ. Περί ἐγγραφῶν, μετεγγραφῶν κλπ. τῶν μαθητῶν τῶν σχολείων Μέσης Ἐκπαιδεύσεως (ΦΕΚ 173 Α') Λειτουργία σχολείων - Μαθητικά Θέματα Μετεγγραφή μαθητών από Δημόσια Γυμνάσια σε Ιδιωτικά Σύνδεσμος 5/2/2015
219 Προεδρικό Διάταγμα 487/1975 ΦΕΚ 153/Α/25-07-1975 Περί τροποποιήσεως τοῦ ἄρθρου 41 τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος 368/1975 "Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων καί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα καί Ἀνωτέρας Σχολάς Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Εισαγωγή στις ανώτερες και ανώτατες σχολές Κυπρίων ομογενών Σύνδεσμος 5/2/2015
220 Προεδρικό Διάταγμα 565/1975 ΦΕΚ 182/Α/30-08-1975 Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 41 τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος 368/1975 "Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων καί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα καί Ἀνωτέρας Σχολάς Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Εγγραφή στις σχολές κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων περί γενικών εισιτηρίων εξετάσεων Σύνδεσμος 5/2/2015
221 Προεδρικό Διάταγμα 900/1975 ΦΕΚ 287/Α/22-12-1975 Περί τροποποιήσεως τοῦ ὑπ'ἀριθ. 565/1975 Π.Δ. "Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 41 τοῦ Π.Δ. 368/75" "Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων καί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα καί Ἀνωτέρας Σχολάς" Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Ειδικές κατηγορίες μαθητών Σύνδεσμος 5/2/2015
222 Προεδρικό Διάταγμα 169/1976 ΦΕΚ 62/Α/19-03-1976 Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων καί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα καί Ἀνωτέρας Σχολάς Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Κύκλοι, σχολές, τμήματα - Πρόγραμμα εξετάσεων - Μαθήματα, εξεταστικά κέντρα κλπ Σύνδεσμος 6/2/2015
223 Προεδρικό Διάταγμα 264/1976 ΦΕΚ 98/Α/29-04-1976 Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων περί τῶν προαγωγικῶν καί ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποιήσεις των άρθρων 6 (γραπτές δοκιμασίες),7 (εκλογή και ορισμός ζητημάτων), και 11 (κλάδοι μαθημάτων) του Β.Δ. 490/1968 και του Π.Δ. 128/1973 (μαθητές φοιτήσαντες σε σχολεία της αλλοδαπής) Σύνδεσμος 6/2/2015
224 Νόμος 309/1976 ΦΕΚ 100/Α/30-04-1976 Περί Ὀργανώσεως καί Διοικήσεως τῆς Γενικῆς Ἐκπαίδευσης Αξιολόγηση Μαθητή Νηπιαγωγεία (σκοπός - φοίτηση), Δημοτικά (σκοπό - φοίτηση - τίτλοι), Γυμνάσια και Λύκεια (σκοπός - φοίτηση - τίτλοι - τύποι Γυμνασίων και Λυκείων) Σύνδεσμος 7/11/2014
225 Προεδρικό Διάταγμα 402/1976 ΦΕΚ 148/Α/18-06-1976 Περί ἀντικαταστάσεως τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ ὑπ'ἀριθ. 264/1976 Π. Δ/ΤΟΣ «Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων περί τῶν προαγωγικῶν καί ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν Μ.Ε.». Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίση άρθρου 2 Π.Δ. 264/1976 (Γραπτές Δοκιμασίες Γυμνασίου) Σύνδεσμος 6/2/2015
226 Προεδρικό Διάταγμα 537/1976 ΦΕΚ 194/Α/27-07-1976 Περί τροποποιήσεως τοῦ Π.Δ. 169/1976 «Περί εἰσιτηρίων ἐξετάσεων καί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα καί Ἀνωτέρας Σχολάς». Εισιτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Τροποποίηση άρθρου 44 Π.Δ. 169/1976 (Εισαγωγή ομογενών εκ Κύπρου στα ΑΕΙ και τις ανώτερες σχολές) Σύνδεσμος 6/2/2015
227 Νόμος 576/1977 ΦΕΚ 102/Α/03-04-1977 Περί Ὀργανώσεως καί Διοικήσεως τῆς Μέσης καί Ἀνωτέρας Τεχνικῆς καί Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Οργάνωση - Λειτουργία - Τίτλοι - Εξετάσεις - Εισαγωγή σε ανώτερες και ανώτατες σχολές Σύνδεσμος 6/3/2015
228 Προεδρικό Διάταγμα 357/1977 ΦΕΚ 112/Α/25-04-1977 Περί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς τάς Ἀνωτάτας καί Ἀνωτέρας Σχολάς Εισαγωγικές εξετάσεις στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές Κύκλοι και σχολές - εξεταστέα ύλη - τρόπος εξετάσεως - διεξαγωγή των εξετάσεων κλπ Σύνδεσμος 6/2/2015
229 Προεδρικό Διάταγμα 483/1977 ΦΕΚ 149/Α/01-06-1977 Περί Ὀργανώσεως καί Λειτουργίας τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Δημόσιας καί Ἱδιωτικῆς Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Τηρούμενα βιβλία - έντυπα - εγγραφές - φοίτηση - μετεγγραφές - προαγωγή και απόλυση μαθητών (Άρθρο 13) Σύνδεσμος 6/2/2015
230 Προεδρικό Διάταγμα 484/1977 ΦΕΚ 149/Α/01-06-1977 Περί Ὀργανώσεως καί Λειτουργίας τῶν Δημόσιων καί Ἰδιωτικῶν Νηπιαγωγείων Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων Τηρούμενα βιβλία - έντυπα - εγγραφές - φοίτηση - γιορτές κλπ Σύνδεσμος 6/2/2015
231 Προεδρικό Διάταγμα 488/1977 ΦΕΚ 151/Α/02-06-1977 Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοῦ ὑπ' ἀριθ. 357/77 (ΦΕΚ 112 Α') Π.Δ/ΤΟΣ «Περί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς τάς Ἀνωτάτας καί Ἀνωτέρας Σχολάς». Αναλυτικά Προγράμματα Συμπληρωματικές Διατάξεις του Π.Δ. 357/1977 Σύνδεσμος 6/2/2015
232 Προεδρικό Διάταγμα 503/1977 ΦΕΚ 158/Α/07-06-1977 Περί τῶν εἰσιτηρίων ἐξετάσεων τῶν Λυκείων Γενικῆς Ἐκπαιδεύσεως Εισαγωγικές εξετάσεις στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές Χρόνος διενέργειας εξετάσεων - Κεντρική επιτροπή εξετάσεων - Εξεταστικά Κέντρα - Βαθμολογικά κέντρα - Εξεταστέα μαθήματα - Επιλογή θεμάτων κλπ Σύνδεσμος 6/2/2015
233 Προεδρικό Διάταγμα 508/1977 ΦΕΚ 161/Α/09-06-1977 Περί προαγωγικῶν καί ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων σχολείων Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Κατάργηση εξετάσεων Φεβρουαρίου - Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου - Βαθμολογία μαθημάτων - Ετήσιος βαθμός προόδου Σύνδεσμος 6/2/2015
234 Προεδρικό Διάταγμα 546/1977 ΦΕΚ 179/Α/25-06-1977 Περί τροποποιήσεως τοῦ Π.Δ. 503/1977 «Περί τῶν εἰσιτηρίων ἐξετάσεων τῶν Λυκείων Γεν. Ἐκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 158/1977, Τ. Α'). Αξιολόγηση Μαθητή Αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 503/1977 και προσθήκη της παρ. 6 του άρθρου 14 Σύνδεσμος 6/2/2015
235 Προεδρικό Διάταγμα 578/1977 ΦΕΚ 191/Α/07-07-1977 Περί εισιτηρίων εξετάσεων εις τα εν τη αλλοδαπή Ελληνικά Λύκεια και ρυθμίσεως ετέρων θεμάτων μαθητικής καταστάσεως Αξιολόγηση Μαθητή Εισιτήριες εξετάσεις στα Λύκεια της αλλοδαπής Σύνδεσμος 6/2/2015
236 Προεδρικό Διάταγμα 702/1977 ΦΕΚ 702/23-08-1977 Περί τῶν συμπληρωματικῶν κατά Σεπτέμβριον 1977 εἰσιτηρίων ἐξετάσεων τῶν Λυκείων Γενικῆς Ἐκπαιδεύσεως. Αξιολόγηση Μαθητή Διαδικασία συμπληρωματικών εισιτηρίων εξετάσεων Σεπτεμβρίου Λυκείων Σύνδεσμος 6/2/2015
237 Προεδρικό Διάταγμα 731/1977 ΦΕΚ 237/Α/29-08-1977 Περί ἀντικαταστάσεως τῆς περιπτώσεως Α' τῆς παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 48 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 357/77 (ΦΕΚ 112 Α') Π. Δ/ΤΟΣ «Περί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς τάς Ἀνωτάτας καί Ἀνωτέρας Σχολάς. Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση άρθρου 48 Π.Δ. 357/1977 Σύνδεσμος 6/2/2015
238 Προεδρικό Διάταγμα 813/1977 ΦΕΚ 259/Α/14-09-1977 Περί μετατροπῆς λειτουργουσῶν Ἰδιωτικῶν Τεχνικῶν καί Ἐπαγγελματικῶν σχολῶν εἰς Ἰδιωτικά Τεχνικά ἤ Ἐπαγγελματικά Λύκεια ἤ Ἰδιωτικάς Τεχνικάς καί Ἐπαγγελματικάς Σχολάς. Διάρθρωση εκπαιδευτικού συστήματος Σχολικές μονάδες - τμήματα - κατευθύνσεις και ειδικότητες Σύνδεσμος 6/2/2015
239 Νόμος 694/1977 ΦΕΚ 264/Α/16-09-1977 Περί μειονοτικῶν σχολείων τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας εἰς Δ. Θράκην Μειονοτικά σχολεία Δημοτικής εκπαίδευσης Σκοπός - ίδρυση - λειτουργία Σύνδεσμος 6/2/2015
240 Προεδρικό Διάταγμα 831/1977 ΦΕΚ 270/20-09-1977 Περί ὡρολογίου προγράμματος τοῦ ἡμερησίου Γυμνασίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῶν Α' καί Β' τάξεων αὐτοῦ. Αναλυτικά Προγράμματα Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων Γυμνασίου - Εισαγωγή στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα δίωρου προγράμματος πολιτιστικών δραστηριοτήτων και τρίωρου αθλητικών δραστηριοτήτων Σύνδεσμος 6/2/2015
241 Προεδρικό Διάταγμα 936/1977 ΦΕΚ 318/Α/17-10-1977 Περί συμπληρωματικῆς ἐξετάσεως τῶν ὑστερισάντων εἰς ἐν τῶν ἐξεταζομένων μαθημάτων κατά τάς εἰσιτηρίους ἐξετάσεις τοῦ Λυκείου Γενικῆς κατευθύνσεως τάς διενεργηθείσας κατά Σεπτέμβριον 1977. Αξιολόγηση Μαθητή Εισαγωγικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου Σύνδεσμος 6/2/2015
242 Προεδρικό Διάταγμα 1034/1977 ΦΕΚ 347/Α/12-11-1977 Περί τῶν διδασκομένων μαθημάτων καί τοῦ ἀναλυτικοῦ καί ὡρολογίου προγράμματος τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου. Αναλυτικά Προγράμματα Σκοπός - Διδασκόμενα μαθήματα - Αναλυτικό πρόγραμμαΑναλυτικό πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων Σύνδεσμος 6/2/2015
243 Προεδρικό Διάταγμα 117/1978 ΦΕΚ 26/Α/21-02-1978 Περί ἐγγραφῆς μαθητῶν ξένων σχολείων εἰς Ἑλληνικά Λύκεια τῆς ἡμεδαπῆς Αξιολόγηση Μαθητή Εγγραφές μαθητών από σχολεία της αλλοδαπής στις Α' και Β' τάξεις του Λυκείου - Διενέργεια προφορικής εξέτασης Σύνδεσμος 9/2/2015
244 Προεδρικό Διάταγμα 155/1978 ΦΕΚ 33/Α/08-03-1978 Περί κωδικοποιήσεως εἰς ἑνιαῖον κείμενον τῶν ἰσχυουσῶν διατάξεων τῶν ἀναφερομένων εἰς τάς ἐγγραφάς μετεγγραφάς καί ἐξετάσεις μαθητῶν Δημοτικῆς καί Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Ξένων Σχολείων τῆς Ἀλλοδαπῆς καί ἄλλων συναφῶν μαθητικῶν θεμάτων» Αξιολόγηση Μαθητή Εγγραφές μαθητών από σχολεία της αλλοδαπής Σύνδεσμος 9/2/2015
245 Προεδρικό Διάταγμα 297/1978 ΦΕΚ 64/Α/04-05-1978 Περί ἐγγραφῆς μαθητῶν ἐκ ξένων σχολείων τῆς Ἀλλοδαπῆς εἰς Ἑλληνικά σχολεία τῆς ἡμεδαπής καί ρυθμίσεως ἄλλων συναφῶν θεμάτων Αξιολόγηση Μαθητή Εγγραφές μαθητών από σχολεία της αλλοδαπής Σύνδεσμος 9/2/2015
246 Προεδρικό Διάταγμα 348/1978 ΦΕΚ 73/Α/10-05-1978 Περί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς Ἀνωτάτας καί Ἀνωτέρας Σχολάς. Αναλυτικά Προγράμματα Κύκλοι, σχολές, τμήματα - Πρόγραμμα εξετάσεων - Μαθήματα, εξεταστικά κέντρα κλπ Σύνδεσμος 9/2/2015
247 Προεδρικό Διάταγμα 373/1978 ΦΕΚ 79/Α/15-05-1978 Περί τοῦ ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῆς πρώτης (Α') τάξεως Λυκείου Γενικῆς κατευθύνσεως , Ἡμερησίου καί Ἑσπερινοῦ καί τῆς πρώτης (Α') τάξεως τῶν Προτύπων Ἑλληνικῶν Κλασσικῶν Λυκείων Αναλυτικά Προγράμματα Α' τάξη ημερήσιου Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως (ΚΕΦ. 1) - Α' τάξη Εσπερινού Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως (ΚΕΦ.2) - Α' τάξη Προτύπων Ελληνικών Κλασσικών Λυκείων (ΚΕΦ. 3) Σύνδεσμος 9/2/2015
248 Προεδρικό Διάταγμα 374/1978 ΦΕΚ 79/Α/15-05-1978 Περί τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῆς Γ' τάξεως τοῦ Ἡμερησίου Γυμνασίου καί τοῦ ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τοῦ Ἑσπερινοῦ Γυμνασίου Αναλυτικά Προγράμματα Γ' τάξη Γυμνασίου (ΚΕΦ. Α') - Ωρολόγιο αναλυτικό πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου (ΚΕΦ. Β') Σύνδεσμος 9/2/2015
249 Προεδρικό Διάταγμα 419/1978 ΦΕΚ 85/Α/29-05-1978 Περί τῶν εἰσιτηρίων ἐξετάσεων τῶν Λυκείων Γεν. Κατευθύνσεως Αξιολόγηση Μαθητή Εισιτήριες εξετάσεις για την Α΄τάξη του Λυκείου Γενικής και Ναυτικής Κατευθύνσεως - Διαδικασία, διενέργεια εξετάσεων (Αρθρα 1-15) - Ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων (Άρθρο 16) Σύνδεσμος 9/2/2015
250 Προεδρικό Διάταγμα 420/1978 ΦΕΚ 86/Α/30-05-1978 Περί συμπληρωματικῶν τινων διατάξεων ρυθμιζουσῶν θέματα τῶν σχολείων Μέσης Γενικῆς Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Διδακτικό έτος - Γραπτές δοκιμασίες μαθητών - Βαθμοί επίδοσης - Κλάδοι μαθημάτων - Εξαγωγή βαθμού ετήσιας προόδου - Βελτίωση βαθμού απολύσεως - Περιπτώσεις προφορικής δοκιμασίας Σύνδεσμος 9/2/2015
251 Προεδρικό Διάταγμα 845/1978 ΦΕΚ 198/Α/23-11-1978 Περί τοῦ ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῆς Β' τάξεως Ἡμερησίου καί Ἑσπερινοῦ Λυκείου Γενικῆς Κατευθύνσεως καί τοῦ Προτύπου Κλασσικοῦ Λυκείου. Αναλυτικά Προγράμματα Β' τάξη Ημερησίου Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως (ΚΕΦ. Α') - Β' τάξη Εσπερινού Γενικής Κατεύθυνσης (ΚΕΦ.Β') - Β' τάξη Προτύπων Κλασσικών Λυκείων Σύνδεσμος 9/2/2015
252 Προεδρικό Διάταγμα 58/1979 ΦΕΚ 13/Α/25-01-1979 Περί τροποποιήσεως τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος τοῦ μαθήματος τῆς Βιολογίας τῆς τρίτης (Γ') τάξεως Λυκείου Γενηκῆς Κατευθύνσεως. Αναλυτικά Προγράμματα Τροποποίηση του άρθρου 2 του Βασιλικού Διατάγματος 723/1969 Σύνδεσμος 16/2/2015
253 Προεδρικό Διάταγμα 59/1979 ΦΕΚ 13/Α/25-01-1979 Περί τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας καί Γραμματείας τῆς Α' τάξεως Λυκείου Γενικῆς Κατευθύνσεως. Αναλυτικά Προγράμματα Σκοπός του μαθήματος - Διδακτέα ύλη (Άρθρο 2) Σύνδεσμος 16/2/2015
254 Προεδρικό Διάταγμα 104/1979 ΦΕΚ 23/Α/07-02-1979 Περί σχολικοῦ καί διδακτικοῦ ἔτους ὑπηρεσιακῶν βιβλίων, ἐγγραφῶν, μετεγγραφῶν φοιτήσεως διαγωγῆς καί τιμητικῶν διακρίσεων τῶν μαθητῶν τῶν σχολείων Μέσης Γενικῆς Ἐκπαιδεύσεως. Αξιολόγηση Μαθητή Σχολικό διδακτικό έτος και διάρθρωση αυτών (Κεφ. Α') - Υπηρεσιακά βιβλία -έντυπα (Κεφ. Β') - Εγγραφή μαθητών (Κεφ. Γ') - Μετεγγραφές μαθητών (Κεφ. Δ') - Φοίτηση μαθητών (Κεφ. Ε') - Διαγωγή μαθητών (Κεφ. ΣΤ') - Τιμητικές Διακρίσεις (Κεφ. Ζ') Σύνδεσμος 16/2/2015
255 Προεδρικό Διάταγμα 282/1979 ΦΕΚ 82/Α/25-04-1979 Περί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς Ἀνωτάτας καί Ἀνωτέρας Σχολάς κατά τό Ἀκαδημαικό ἔτος 1979-80. Εισαγωγικές εξετάσεις στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές Τρόπος εισαγωγής - τίτλοι σπουδών - Κύκλοι σπουδών - Μαθήματα - Εξεταστέα ύλη - Εξεταστικά κέντρα - Κεντρική επιτροπή εξετάσεων κλπ Σύνδεσμος 16/2/2015
256 Προεδρικό Διάταγμα 294/1979 ΦΕΚ 64/Α/28-04-1979 Περί σχολικοῦ ἔτους, ἐγγραφῶν, μετεγγραφῶν καί λοιπῶν θεμάτων ἀφορώντων εἰς τά Λύκεια τῆς Μέσης Τεχνικῆς καί Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Σχολικό έτος - Εξετάσεις - Αργίες μαθητών - Εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών - Κατάταξη μαθητών - Φοίτηση μαθητών - Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Σύνδεσμος 3/3/2015
257 Προεδρικό Διάταγμα 339/1979 ΦΕΚ 107/Α/10-05-1979 Περί τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων Λυκείων. Αξιολόγηση Μαθητή Οργάνωση και διεξεγωγή Α' και Β' Πανελληνίων εξετάσεων Λυκείου (Β' και Γ' τάξεων Ημερησίων Δημόσιων και Ιδιωτικών Λυκείων) Σύνδεσμος 16/2/2015
258 Προεδρικό Διάταγμα 380/1979 ΦΕΚ 117/Α/24-05-1979 Περί ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων Ἰδιωτικῶν Λυκείων τῆς Γενικῆς Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Επιτροπή αποτελούμενη από καθηγητές του Ιδιωτικού σχολείου και από εν ενεργεία καθηγητές Δημοσίων σχολείων, αναλαμβάνει τη διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων των Ιδιωτικών Λυκείων Σύνδεσμος 16/2/2015
259 Προεδρικό Διάταγμα 381/1979 ΦΕΚ 117/Α/24-05-1979 Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων ρυθμιζουζῶν θέματα τῶν σχολείων Μέσης Γενικῆς ΕἘπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Εισαγωγή μαθητών στα Γυμνάσια των Πρότυπων σχολείων Σύνδεσμος 16/2/2015
260 Προεδρικό Διάταγμα 416/1979 ΦΕΚ 124/Α/12-06-1979 Περί ἐκτάσεως τῶν διατάξεων τοῦ Π.Δ. 339/ 1979 «Περί τῶν Πανελληνίων ἐξετάσεων Λυκείου» καί τῶν Λυκείων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως. Αξιολόγηση Μαθητή Πανελλήνιες Εξετάσεις Εκκλησιαστικών Λυκείων Σύνδεσμος 16/2/2015
261 Προεδρικό Διάταγμα 665/1979 ΦΕΚ 195/Α/27-08-1979 Περί συμπληρώσεως τοῦ Π.Δ. 282/79 «Περί εἰσαγωγῆς σπουδαστῶν εἰς Ἀνωτάτας καί Ἀνωτέρας Σχολάς κατά τό Ἀκαδημαικό ἔτος 1979-1980». Εισαγωγικές εξετάσεις στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές Περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης των εξετάσεων λόγω αδυναμίας διενέργειας ή συνέχισης αυτών Σύνδεσμος 16/2/2015
262 Προεδρικό Διάταγμα 784/1979 ΦΕΚ 231/Α/08-10-1979 Περί τῶν ὡρολογίων προγραμμάτων τῆς Πρώτης (Α'), Δευτέρας (Β') καί Τρίτης (Γ') τάξεως τῶν Ἡμερησίων Τεχνικών και Ἐπαγγελματικῶν Λυκείων κατά τομέα. Αναλυτικά Προγράμματα Διδασκόμενα μαθήματα ανά τομέα Σύνδεσμος 16/2/2015
263 Προεδρικό Διάταγμα 826/1979 ΦΕΚ 240/Α/23-10-1979 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος της Γ' τάξεως ημερησίου Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως, της Γ' τάξεως Προτύπου Ελληνικού Κλασσικού Λυκείου και των Γ' και Δ' τάξεων Εσπερινού Λυκείου Γενικής Κατευθύνσεως. Αναλυτικά Προγράμματα Μαθήματα , Διδακτέα ύλη - Κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος 58/1979 Σύνδεσμος 16/2/2015
264 Προεδρικό Διάταγμα 827/1979 ΦΕΚ 240/Α/23-10-1979 Περί τοῦ ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῆς Α' τάξεως τοῦ Ἡμερησίου καί Ἑσπερινοῦ Λυκείου Γενικῆς Κατευθύνσεως καί τοῦ Προτύπου Ἑλληνικοῦ Κλασσικοῦ Λυκείου. Αναλυτικά Προγράμματα Μαθήματα, Διδακτέα ύλη - Κατάργηση των Προεδρικών Διαταγμάτων 59/1979 και 373/1978 Σύνδεσμος 16/2/2015
265 Προεδρικό Διάταγμα 294/1980 ΦΕΚ 81/Α/12-04-1980 Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεών τινων, ρυθμιζουσῶν θέματα τῶν σχολείων Μέσης Γενικῆς Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποιήσεις των Π.Δ. 104/1979, 420/1978, 419/1978, 508/1977 και συμπληρωματικές διατάξεις στα Π.Δ. 845/1978 και 826/1979 Σύνδεσμος 9/2/2015
266 Προεδρικό Διάταγμα 739/1980 ΦΕΚ 184/Α/13-08-1980 Περί ὑποχρεωτικῆς φοιτήσεως εἰς τό γυμνάσιον Αξιολόγηση Μαθητή Η περ.α' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 309/1976 που αφορά την υποχρεωτική φοίτηση στα γυμνάσια, τίθεται σε ισχύ από το σχολικό έτος 1980-1981 Σύνδεσμος 9/2/2015
267 Προεδρικό Διάταγμα 921/1980 ΦΕΚ 230/Α/06/10/1980 Περί συμπληρώσεως τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Π.Δ. 826/79 "περί τοῦ ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῆς Γ΄ τάξεως Ἡμερησίου Λυκείου Γενικῆς Κατευθύνσεως, τῆς Γ΄ τάξεως Προτύπου Ἑλληνικοῦ Κλασσικοῦ Λυκείου καί τῶν Γ΄ και Δ΄ τάξεων Ἑσπερινοῦ Λυκείου Γενικῆς Κατευθύνσεως Αναλυτικά Προγράμματα Συμπληρωματικές διατάξεις στο Π.Δ. 826/1979 (ΦΕΚ 240/Α/23-10-1979) Σύνδεσμος 9/2/2015
268 Προεδρικό Διάταγμα 922/1980 ΦΕΚ 230/Α/06/10/1980 Περί τοῦ ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῆς Β΄ τάξεως Ἡμερησίου Λυκείου Γενικῆς Κατευθύνσεως, τῶν Β΄ καί Γ΄τάξεων τοῦ Ἑσπερινοῦ Λυκείου τῆς αὐτῆς κατευθύνσεως καί τῆς Β΄ τάξεως τοῦ Προτύπου Ἑλληνικοῦ Κλασσικοῦ Λυκείου Αναλυτικά Προγράμματα Διδασκόμενα μαθήματα - Διδακτέα ύλη Σύνδεσμος 9/2/2015
269 Προεδρικό Διάταγμα 298/1981 ΦΕΚ 87/Α/06-04-1981 Περί τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων Λυκείων Αξιολόγηση Μαθητή Χρόνος διενέργειας - Δικαίωμα συμμετοχής - Σύσταση επιτροπών - Εξεταστικά κέντρα - Βαθμολογικά κέντρα - Επιλογή θεμάτων - Βαθμολόγηση - Εξέταση φυσικώς αδυνάτων Σύνδεσμος 9/2/2015
270 Προεδρικό Διάταγμα 317/1981 ΦΕΚ 93/Α/13-04-1981 "Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Π.Δ./τος 922/1980 "Περί τοῦ ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῆς Β΄ τάξεως Ἡμερησίου Λυκείου Γενικῆς Κατευθύνσεως, τῶν Β΄ καί Γ΄τάξεων τοῦ Ἑσπερινοῦ Λυκείου τῆς αὐτῆς κατευθύνσεως καί τῆς Β΄ τάξεως τοῦ Προτύπου Ἑλληνικοῦ Κλασσικοῦ Λυκείου" Αναλυτικά Προγράμματα Τροποποιήσεις και προσθήκες στα άρθρα 5 και 7 του Π.Δ. 922/1980 Σύνδεσμος 9/2/2015
271 Προεδρικό Διάταγμα 428/1981 ΦΕΚ 115/Α/04-05-1981 Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων τοῦ Π. Διατάγματος 419/78 "Περί τῶν εἰσιτηρίων ἐξετάσεων τῶν Λυκείων Μέσης Γενικῆς Ἐκπαιδεύσεως" Αξιολόγηση Μαθητή Οι εισιτήριες εξετάσεις στα λύκεια γίνονται με την επίβλεψη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) - Επιτυχόντες Σύνδεσμος 9/2/2015
272 Προεδρικό Διάταγμα 452/1981 ΦΕΚ 124/Α/08-05-1981 Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων ρυθμιζουσῶν θέματα τῶν σχολείων Μέσης Γενικῆς Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Σχολικό έτος - Τροποποιήσεις των Π.Δ. 508/1977 και 380/1979 Σύνδεσμος 9/2/2015
273 Προεδρικό Δδιάταγμα 465/1981 ΦΕΚ 129/Α/15-05-1981 Περί τοῦ τρόπου προαγωγῆς, ἀπολύσεως καί ἐξετάσεων τῶν μαθητῶν τῶν Γυμνασίων Αξιολόγηση Μαθητή Χαρακτηρισμός μαθημάτων - Βαθμολογική κλίμακα - Έλεγχος προόδου - Βαθμός ετήσιας προόδου - Επαναληπτικές εξετάσεις - Επιλογή θεμάτων Σύνδεσμος 9/2/2015
274 Προεδρικό Διάταγμα 497/1981 ΦΕΚ 134/Α/25-05-1981 Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καί ἀντικαταστάσεως διατάξεων τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος 483/1977 (ΦΕΚ 149/Α) "Περί ὀργανώσεως καί λειτουργίας τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Δημοσίας καί Ἰδιωτικῆς Ἐκπαιδεύσεως" Αξιολόγηση Μαθητή άρθ. 13: προαγωγή και απόλυση μαθητών, παρ. 5: κατάργηση γραπτών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων Σύνδεσμος 10/11/2014
275 Πρπεδρικό Διάταγμα 498/1981 ΦΕΚ 134/Α/25-05-1981 Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καί ἀντικαταστάσεως διατάξεων τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος 484/1977 (ΦΕΚ 149/Α) "Περί ὀργανώσεως καί λειτουργίας τῶν Δημοσίων καί Ἰδιωτικῶν Νηπιαγωγείων" Αξιολόγηση Μαθητή Σχολικό έτος - Εγγραφές μαθητών - Προαγωγή και απόλυση Σύνδεσμος 9/2/2015
276 Προεδρικό Διάταγμα 1286/1981 ΦΕΚ 315/Α/18-10-1981 Περί τροποποιήσεως τοῦ ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῶν σχολείων τῆς Μέσης Γενικῆς Ἐκπ/σεως Αναλυτικά Προγράμματα Μαθήματα - Διδακτέα ύλη Σύνδεσμος 9/2/2015
277 Προεδρικό Διάταγμα 249/1982 ΦΕΚ 40/Α/31-03-1982 Τροποποίηση διατάξεων τοῦ Π.Δ/τος 298/1981 (ΦΕΚ 87/Α/06.04.1981) "Περί Πανελληνίων Ἐξετάσεων Λυκείων" Αξιολόγηση Μαθητή Καθορισμός εξεταστικών κέντρων - Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αποφοίτων άλλων ετών Σύνδεσμος 17/2/2015
278 Προεδρικό Διάταγμα 268/1982 ΦΕΚ 47/Α/13-04-1982 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων πού ρυθμίζουν θέματα Σχολείων Μέσης Γενικῆς Ἐκπαίδευσης Αξιολόγηση Μαθητή Ολιγόλεπτες εξετάσεις (Test) - Ωριαίες γραπτές δοκιμασίες Σύνδεσμος 17/2/2015
279 Προεδρικό Διάταγμα 297/1982 ΦΕΚ 52/Α/29-04-1982 Ἐφαρμογή τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος στήν Ἐκπαίδευση καί στή Διοίκηση   Μονοτονικό σύστημα στην εκπαίδευση (από 1/9/1982) Σύνδεσμος 17/2/2015
280 Προεδρικό Διάταγμα 338/1982 ΦΕΚ 60/Α/19-05-1982 Τρόπος εἰσαγωγῆς μαθητῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως στά Γυμνάσια καί Λύκεια τῶν Προτύπων Σχολείων Αξιολόγηση Μαθητή Εισαγωγή στα Γυμνάσια και Λύκεια των Πρότυπων σχολείων με κλήρωση Σύνδεσμος 17/2/2015
281 Προεδρικό Διάταγμα 580/1982 ΦΕΚ 105/Α/31-08-1982 Τροποποίηση διατάξεων πού ρυθμίζουν θέματα τῶν σχολείων Μέσης Γενικῆς Ἐκπαιδεύσεως Αξιολόγηση Μαθητή Χρόνος διεξαγωγής εξετάσεων - Προαγωγή και απόλυση Σύνδεσμος 17/2/2015
282 Προεδρικό Διάταγμα 583/1982 ΦΕΚ 107/Α/31-08-1982 Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄ και Β΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Αναλυτικά Προγράμματα Διδασκόμενα μαθήματα - Διδακτέα ύλη Σύνδεσμος 17/2/2015
283 Προεδρικό Διάταγμα 639/1982 ΦΕΚ 130/Α/14-10-1982 Μετεγγραφές μαθητῶν μεταξύ λυκείων Τεχνικῆς Ἐπαγγ/κής καί Γενικῆς Ἐκπαιδεύσεως καθώς καί ἐγγραφές μαθητῶν Λυκείων στίς Τεχνικές - Ἐπαγγελματικές Σχολές τοῦ Ν. 576/1977 Αξιολόγηση Μαθητή Μετεγγραφές μεταξύ λυκείων γενικής και τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης - Κατάταξη μαθητών Σύνδεσμος 3/3/2015
284 Προεδρικό Διάταγμα 736/1982 ΦΕΚ 157/Α/31-12-1982 Τροποποίηση τοῦ ὡρολογίου καί ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῶν σχολείων τῆς Μέσης Γενικῆς Ἐκπαίδευσης Αναλυτικά Προγράμματα Διδασκόμενα μαθήματα - Διδακτέα ύλη Σύνδεσμος 17/2/2015
285 Προεδρικό Διάταγμα 1/1983 ΦΕΚ 1/Α/07-01-1983 Ὡρολόγιο καί ἀναλυτικό πρόγραμμα τῆς τελευταίας τάξης Λυκείου Μέσης Γενικῆς Κατεύθυνσης ἀπό 8 Ἰανουαρίου 1983 Αναλυτικά Προγράμματα Διδασκόμενα μαθήματα - Διδακτέα ύλη Σύνδεσμος 17/2/2015
286 Προεδρικό Διάταγμα 83/1983 ΦΕΚ 36/Α/23-03-1983 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Αξιολόγηση Μαθητή Σχολικό έτος για Γυμνάσια και Λύκεια - Εξεταστικές περίοδοι Σύνδεσμος 17/2/2015
287 Νόμος 1351/1983 ΦΕΚ 56/Α/ 26-04-1983 Εἰσαγωγή σπουδαστῶν στή Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση καί ἄλλες διατάξεις Εισαγωγικές εξετάσεις σταΑνώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εισαγωγικές εξετάσεις στις ανώτερες και ανώτατες σχολές (επιλογή - σειρά επιτυχίας - Βαθμός) Σύνδεσμος 2/3/2015
288 Προεδρικό Διάταγμα 133/1983 ΦΕΚ 59/Α/04-05-1983 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Αξιολόγηση Μαθητή Εξετάσεις των τάξεων του Λυκείου Σύνδεσμος 17/2/2015
289 Προεδρικό Διάταγμα 449/1983 ΦΕΚ 168/Α/18-11-1983 Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων: 1) Μελέτη Περιβάλλοντος και Μαθηματικά Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. 2) Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ και Δ΄ Τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Αναλυτικά Προγράμματα Διδακτέα ύλη Σύνδεσμος 17/2/2015
290 Προεδρικό Διάταγμα 485/1983 ΦΕΚ 184/Α/21-12-1983 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων περί φοιτήσεως και απουσιών μαθητών Μέσης Γενικής και Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αξιολόγηση Μαθητή Απουσίες μαθητών - Χαρακτηρισμός φοίτησης - Ενημέρωση γονέων - Ανεπαρκής φοίτηση Σύνδεσμος 17/2/2015
291 Προεδρικό Διάταγμα 91/1984 ΦΕΚ 35/Α/23-03-1984 Ωρολόγιο και Αναλυτικό πρόγραμμα των Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Αναλυτικά Προγράμματα Μαθήματα και διδακτέα ύλη Γυμνασίων και Λυκείων Σύνδεσμος 17/2/2015
292 Προεδρικό Διάγραμμα 182/1984 ΦΕΚ 60/Α/08-05-1984 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Αξιολόγηση μαθητή Εξαγωγή αποτελεσμάτων ετήσιας προόδου - Παραπεμπτικές, επαναληπτικές και κατατακτήριες εξετάσεις Σύνδεσμος 17/2/2015
293 Προεδρικό Διάταγμα 413/1984 ΦΕΚ 146/Α/27-09-1984 Τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος των Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Αναλυτικά Προγράμματα Διδακτέα ύλη μαθημάτων Γυμνασίου - Λυκείου Σύνδεσμος 17/2/2015
294 Προεδρικό Διάταγμα 528/1984 ΦΕΚ 185/Α/26-11-1984 Αναλυτικό πρόγραμμα μαθηματικών Δ΄ και Ε΄ τάξεων και νεοελληνικής γλώσσας Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του δημοτικού σχολείου, τροποποίηση και συμπλήρωση του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος μελέτης περιβάλλοντος της Β΄ τάξης και εβδομαδιαία ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων του δημοτικού σχολείου Αναλυτικά Προγράμματα Διδακτέα ύλη μαθημάτων Δημοτικού σχολείου Σύνδεσμος 17/2/2015
295 Προεδρικό Διάταγμα 175/1985 ΦΕΚ 59/Α/29-03-1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση του αναλυτικού προγράμματος των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Αναλυτικά Προγράμματα Τροποποίηση του Ν.Δ. 413/1984 (ΦΕΚ 146/Α/27-9-1984) Σύνδεσμος 17/2/2015
296 Προεδρικό Διάταγμα 184/1985 ΦΕΚ 74/Α/26-04-1985 Γενικές εξετάσεις λυκείων Αξιολόγηση Μαθητή Συμμετοχή στις Γενικές εξετάσεις Λυκείων - Σύσταση επιτροπών - Εξεταστικά κέντρα - Βαθμολογικά κέντρα - Βαθμολόγηση γραπτών - Αποτελέσματα - Φυσικώς αδύνατοι μαθητές Σύνδεσμος 17/2/2015
297 Προεδρικό Διάταγμα 188/1985 ΦΕΚ 75/Α/26-04-1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση του Π.Δ. 83/1983 (ΦΕΚ 36/Α/23-03-1983) σχετικά με το σχολικό έτος και τους μαθητές που απορρίπτονται κατά τις απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων και λυκείων Σύνδεσμος 17/2/2015
298 Προεδρικό Διάταγμα 217/1985 ΦΕΚ 79/Α/07-05-1985 Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των ημερησίων και εσπερινών τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης Αναλυτικά Προγράμματα Προγράμματα τεχνικών επαγγελματικών λυκείων κατά τάξη και ειδικότητα Σύνδεσμος 6/3/2015
299 Προεδρικό Διάταγμα 227/1985 ΦΕΚ 85/Α/09-05-1985 Τροποποίηση των διατάξεων που αναφέρονται στη λήξη της διδασκαλίας μαθημάτων και στην έναρξη διενέργειας εξετάσεων στα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 188/1985 (ΦΕΚ 75/Α/26-04-1985) ειδικά για το σσχολικό έτος 1984-1985 Σύνδεσμος 17/2/2015
300 Προεδρικό Διάταγμα 438/1985 ΦΕΚ 158/Α/19-09-1985 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα γυμνασίων Αναλυτικά Προγράμματα Μαθήματα - Διδακτέα ύλη Σύνδεσμος 17/2/2015
301 Νόμος 1566/1985 ΦΕΚ 167/Α/30-09-1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Αξιολόγηση Μαθητή Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Τριετής φοίτηση στα γυμνάσια και εισαγωγή των αποφοίτων του δημοτικού χωρίς εξετάσεις - Λύκεια (γενικά, κλασικά, τεχνικά-επαγγελματικά, ενιαία πολυκλαδικά) εισαγωγή των αποφοίτων των γυμνασίων χωρίς εξετάσεις Σύνδεσμος 17/2/2015
302 Προεδρικό Διάταγμα 479/1985 ΦΕΚ 170/Α/07-10-1985 Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Λυκείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Αξιολόγηση Μαθητή Μαθήματα - Διδακτέα ύλη Σύνδεσμος 17/2/2015
303 Προεδρικό Διάταγμα 85/1986 ΦΕΚ 31/Α/27-03-1986 Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων Αξιολόγηση Μαθητή Τρόπος εξέτασης ειδικών μαθημάτων - Εξεταστικά κέντρα - Διαδικασία εξετάσεων - Εξέταση φυσικώς αδυνάτων - Κεντρική Επιτροπή ειδικών θεμάτων - Βαθμολόγηση Σύνδεσμος 6/3/2015
304 Προεδρικό Διάταγμα 102/1986 ΦΕΚ 36/Α/31-03-1986 Γενικές εξετάσεις λυκείων Αξιολόγηση Μαθητή Εξετάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ - Δικαίωμα συμμετοχής - Σύσταση επιτροπών Σύνδεσμος 17/2/2015
305 Προεδρικό Διάταγμα 157/1986 ΦΕΚ 60/Α/30-04-1986 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αξιολόγηση Μαθητή Μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων που χαρακτηρίζονται από ελλιπή φοίτηση παραπέμπονται το Σεπτέμβριο σε προφορική και γραπτή εξέταση - Εξεταστικά και βαθμολογικά κέντρα - Βαθμολογητές - Αποτελέσματα - Φυσικώς αδύνατοι μαθητές Σύνδεσμος 17/2/2015
306 Προεδρικό Διάταγμα 217/1985 ΦΕΚ 87/Α/07-07-1986 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων προγραμμάτων των ημερησίων τεχνικών - επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αναλυτικά Προγράμματα Διδασκόμενα μαθήματα - ύλη και ώρες διδασκαλίας Σύνδεσμος 6/3/2015
307 Προεδρικό Διάταγμα 427/1986 ΦΕΚ 201/Α/17-12-1986 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αξιολόγηση Μαθητή Κλάδοι του μαθήματος "Νέα Ελληνική γλώσσα και Γραμματεία" στο Γυμνάσιο και το Λύκειο - Εξέταση - Βαθμολόγηση Σύνδεσμος 17/2/2015
308 Προεδρικό Διάταγμα 428/1986 ΦΕΚ 201/Α/17-12-1986 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων Γυμνασίων και Λυκείων Αναλυτικά Προγράμματα Τροποποιήσεις για το σχολικό έτος 1986-1987 σε θέματα διδακτέας ύλης των μαθημάτων Γυμνασίων και Λυκείων Σύνδεσμος 17/2/2015
309 Προεδρικό Διάταγμα 22/1987 ΦΕΚ 5/Α/28-01-1987 Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα μαθήματος Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας μαθητών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου, που παρακολούθησαν την πειραματική διδασκαλία του μαθήματος αυτού στις Α΄ και Β΄ τάξεις Λυκείου Αναλυτικά Προγράμματα "Πειραματική διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών" για το σχολικό έτος 1986-1987 Σύνδεσμος 17/2/2015
310 Προεδρικό Διάταγμα 123/1987 ΦΕΚ 68/Α/20-05-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αξιολόγηση Μαθητή Σχολικό και διδακτικό έτος - Εξετάσεις Σύνδεσμος 17/2/2015
311 Προεδρικό Διάταγμα 197/1987 ΦΕΚ 91/Α/15-06-1987 Αναλυτικό Πρόγραμμα Ιστορίας της Γ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου Αναλυτικά Προγράμματα Διδακτέα ύλη (Διάρθρωση - οδηγίες- για τη διδασκαλία της Ιστορίας Γ' τάξης του Δημοτικού σχολείου- Σύνδεσμος 17/2/2015
312 Προεδρικό Διάταγμα 205/1987 ΦΕΚ 94/Α/18-06-1987 `Ελεγχος επίδοσης, αξιολόγηση, χαρακτηρισμός φοίτησης, εξετάσεις και προϋποθέσεις προαγωγής των μαθητών των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων Αξιολόγηση Μαθητή Έλεγχος επίδοσης - Χαρακτηρισμός φοίτησης - Εξετάσεις προαγωγικές και απολυτήριες - Προυποθέσεις προαγωγής και απόλυσης μαθητών Σύνδεσμος 17/2/2015
313 Προεδρικό Διάταγμα 245/1987 ΦΕΚ 110/Α/30-06-1987 Αναλυτικό Πρόγραμμα Φυσικών ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού Αναλυτικά προγράμματα Διδακτέα ύλη (Διάρθρωση - οδηγίες- για τη διδασκαλία της Φυσικής ΣΤ' τάξης του Δημοτικού σχολείου) Σύνδεσμος 17/2/2015
314 Προεδρικό Διάταγμα 416/1987 ΦΕΚ 186/Α/19-10-1987 Αναλυτικό Πρόγραμμα Ιστορίας Ε΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου Αναλυτικά προγράμματα Διδακτέα ύλη (Διάρθρωση - οδηγίες- για τη διδασκαλία της Ιστορίας Ε' τάξης του Δημοτικού σχολείου) Σύνδεσμος 17/2/2015
315 Προεδρικό Διάταγμα 431/1987 ΦΕΚ 203/Α/23-11-1987 Αναλυτικό πρόγραμμα Ιστορίας Δ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου Αναλυτικά προγράμματα Διδακτέα ύλη (Διάρθρωση - οδηγίες- για τη διδασκαλία της Ιστορίας Δ' τάξης του Δημοτικού σχολείου) Σύνδεσμος 17/2/2015
316 Νόμος 1824/1988 ΦΕΚ 296/Α/30-12-1988 Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Αξιολόγηση Μαθητή Ενισχυτική διδασκαλία και άλλα εκπαιδευτικά θέματα Σύνδεσμος 17/2/2015
317 Προεδρικό Διάταγμα 21/1988 ΦΕΚ 8/Α/15-01-1988 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αναλυτικά Προγράμματα Μαθήματα - Διδακτέα ύλη Γυμνασίων και Λυκείων Σύνδεσμος 17/2/2015
318 Προεδρικό Διάταγμα 232/1988 ΦΕΚ 99/Α/20-05-1988 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αξιολόγηση Μαθητή Γραπτές απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της τελευταίας τάξης του γενικού, κλασικού και τεχνικού επαγγελματικού λυκείου Σύνδεσμος 17/2/2015
319 Προεδρικό Διάταγμα 233/1988 ΦΕΚ 99/Α/20-05-1988 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 85/1986 "Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων" ΦΕΚ 31/τ. Α' Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση των άρθρων 4,5 και 6 του Π.Δ. 85/1986 Σύνδεσμος 2/3/2015
320 Προεδρικό Διάταγμα 238/1988 ΦΕΚ 103/Α/25-05-1988 Διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων και διαδικασία επιλογής σπουδαστών για τις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Αξιολόγηση Μαθητή Εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Σύνδεσμος 17/2/2015
321 Προεδρικό Διάταγμα 257/1988 ΦΕΚ 109/Α/01-06-1988 Τροποποίηση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αναλυτικά προγράμματα Τροποποήσεις ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των Π.Δ. 214/1986 και Π.Δ. 217/1985 Σύνδεσμος 17/2/2015
322 Προεδρικό Διάταγμα 373/1988 ΦΕΚ 168/Α/12-08-1988 Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος Φυσικής Αγωγής των Γ΄, Δ΄ , Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Αναλυτικά προγράμματα Πρόγραμμα διδασκαλίας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό σχιλείο - Σκοπός -περιεχόμενο-διδακτικές ενότητες Σύνδεσμος 17/2/2015
323 Προεδρικό Διάταγμα 17/1989 ΦΕΚ 7/Α/09-01-1989 Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της Γεωγραφίας των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Αναλυτικά προγράμματα Διδακτέα ύλη - Οδηγίες για το μάθημα της Γεωγραφίας των Ε΄και ΣΤ' τάξεων του Δημοτικού σχολείου Σύνδεσμος 17/2/2015
324 Προεδρικό Διάταγμα 101/1989 ΦΕΚ 44/Α/08-02-1989 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναλυτικά προγράμματα Τροποποιήσεις στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα Γυμνασίων και Λυκείων Σύνδεσμος 17/2/2015
325 Προεδρικό Διάταγμα 213/1989 ΦΕΚ 98/Α/18-04-1989 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αναλυτικά προγράμματα Τροποποίηση του άρθρου 2 Π.Δ. 205/1987 (αφορά μαθήματα στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια) Σύνδεσμος 18/2/2015
326 Προεδρικό Διάταγμα 486/1989 ΦΕΚ 208/Α/26-09-1989 Αναλυτικό πρόγραμμα προσχολικής αγωγής Αναλυτικά προγράμματα Αναλυτικό πρόγραμμα νηπιαγωγείου Σύνδεσμος 18/2/2015
327 Προεδρικό Διάταγμα 493/1989 ΦΕΚ 209/Α/26-09-1989 Αναλυτικό πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού σχολείου Αναλυτικά προγράμματα Διδακτέα ύλη - Οδηγίες για το μάθημα των Αγγλικών στο Δημοτικό σχολείο Σύνδεσμος 18/2/2015
328 Προεδρικό Διάταγμα 540/1989 ΦΕΚ 226/Α/06-10-1989 Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου Αναλυτικά προγράμματα Διδακτέα ύλη - Οδηγίες για το μάθημα της Ιστορίας ΣΤ' τάξεως του Δημοτικού σχολείου Σύνδεσμος 18/2/2015
329 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ 110/Α/27-08-1990 Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις Αξιολόγηση Μαθητή Τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τμήματα στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Θέματα γενικών εξετάσεων - ίδρυση ειδικών αθλητικών τάξεων Σύνδεσμος 18/2/2015
330 Προεδρικό Διάταγμα 10/1990 ΦΕΚ 5/Α/22-01-1990 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αναλυτικά προγράμματα Ωρολόγιο πρόγραμμα των Β', Γ' και Δ' τάξεων του τομέα Πληροφορικής των Εσπερινών Τεχνικών - Επαγγελματικών Λυκείων Σύνδεσμος 18/2/2015
331 Προεδρικό Διάταγμα 11/1990 ΦΕΚ 5/Α/22-01-1990 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναλυτικά προγράμματα Τροποποιήσεις αναλυτικών προγραμμάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο Σύνδεσμος 18/2/2015
332 Προεδρικό Διάταγμα 39/1990 ΦΕΚ 15/Α/12-02-1990 Αναλυτικό Πρόγραμμα Γαλλικής Γλώσσας των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Αναλυτικά προγράμματα Διδακτέα ύλη - Οδηγίες για το μάθημα της Γαλλικής γλώσσας των Δ', Ε΄και ΣΤ' τάξεων του Δημοτικού σχολείου Σύνδεσμος 18/2/2015
333 Προεδρικό Διάταγμα 57/1990 ΦΕΚ 24/Α/07-03-1990 Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των σχολών ή τμημάτων της παρ. 1 του άρθ. 1 του Ν. 1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων Αξιολόγηση Μαθητή Δικαίωμα συμμετοχής στις γενικές εξετάσεις και στην επιλογή για την εισαγωγή στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σύνδεσμος 18/2/2015
334 Προεδρικό Διάταγμα 132/1990 ΦΕΚ 53/Α/10-04-1990 Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Αναλυτικά προγράμματα Διδακτέα ύλη - Οδηγίες για το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής των Γ', Δ', Ε΄και ΣΤ' τάξεων του Δημοτικού σχολείου Σύνδεσμος 18/2/2015
335 Προεδρικό Διάταγμα 185/1990 ΦΕΚ 70/Α/04-05-1990 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων των Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ 184/Α), 427/86 (ΦΕΚ 201/Α), 639/82 (ΦΕΚ 130/Α), 101/89 (ΦΕΚ 44/Α), 11/90 (ΦΕΚ 5/Α), 123/87 (ΦΕΚ 68/Α) και 10/90 (ΦΕΚ 5/Α) που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αξιολόγηση Μαθητή Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών Γυνμασίων, Λυκείων και Τεχνικών και Επαγγελματικών σχολών - Εξετάσεις - Κατάταξη μαθητών μεταξύ διαφορετικών τύπων Λυκείων Σύνδεσμος 18/2/2015
336 Προεδρικό Διάταγμα 196/1990 ΦΕΚ 75/Α/18-05-1990 Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ./τος 123/87 (ΦΕΚ 68/Α /87) που αναφέρονται στη λήξη της διδασκαλίας μαθημάτων και στην έναρξη διενέργειας εξετάσεων στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση του άρθρου 1 του Π.Δ. 123/1987, για το σχολικό έτος 1989-1990 (Σχολικό έτος - Διενέργεια εξετάσεων) Σύνδεσμος 18/2/2015
337 Προεδρικό Διάταγμα 221 /1990 ΦΕΚ 82/Α/ 20-06-1990 Επιλογή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Τίτλος απόλυσης σχολείου του εξωτερικού και αντιστοιχία με τον τίτλο απόλυσης του ελληνικού σχολείου (Κύπριοι - Έλληνες εξωτερικού) - Εξεταζόμενα μαθήματα - Εξεταστέα ύλη Σύνδεσμος 6/3/2015
338 Προεδρικό Διάταγμα 390/1990 ΦΕΚ 154/Α/21-11-1990 Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων Αξιολόγηση Μαθητή Αξιολόγηση Μαθητή, Τριμηνιαία βαθμολογία, Ετήσια γραπτή εξέταση, Εξαγωγή αποτελεσμάτων, Ενισχυτική διδασκαλία, άρθ. 20: Διαγνωστικές δοκιμασίες Σύνδεσμος 10/11/2014
339 Προεδρικό Διάταγμα 392/1990 ΦΕΚ 155/Α/21-11-1990 Οργάνωση και λειτουργία Λυκείων Αξιολόγηση Μαθητή Κεφάλαιο Θ΄: Πρόοδος Μαθητών Σύνδεσμος 10/11/2014
340 Προεδρικό Διάταγμα 393/1990 ΦΕΚ 156/Α/21-11-1990 Οργάνωση και λειτουργία Γυμνασίων Αξιολόγηση Μαθητή Κεφάλαιο Θ΄: Πρόοδος Μαθητών Σύνδεσμος 10/11/2014
341 Προεδρικό Διάταγμα 34/1991 ΦΕΚ 11/Α/04-02-1991 Τροποποίηση και συμπλήρωση αναλυτικών προγραμμάτων γενικών και κλασικών λυκείων Αναλυτικά προγράμματα Τροποποιήσεις στο αναλυτικό πρόγραμμα των Λυκείων Σύνδεσμος 18/2/2015
342 Προεδρικό Διάταγμα 142/1991 ΦΕΚ 59/Α/30-04-1991 Τροποποίηση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποιήσεις για το σχολικό έτος 1990-1991 (Θέματα εξετάσεων και παράταση του σχολικού έτους λόγω καταλήψεων) Σύνδεσμος 18/2/2015
343 Προεδρικό Διάταγμα 429/1991 ΦΕΚ 156/Α/11-10-1991 Αξιολόγηση και ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου Αξιολόγηση Μαθητή Έννοια και σκοπός αξιολόγησης, Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις, εξαγωγή βαθμού ετήσιας προόδου κατά μάθημα, Ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου Σύνδεσμος 10/11/2014
344 Προεδρικό Διάταγμα 462/1991 ΦΕΚ 171/Α/11-11-1991 Αξιολόγηση και ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Δημοτικού Σχολείου Αξιολόγηση Μαθητή Έννοια, σκοπός, διαδικασία αξιολόγησης, κλίμακα αξιολόγησης - εξαγωγή μέσου όρου,προαγωγή των μαθητών, ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Δημοτικού Σύνδεσμος 7/11/2014
345 Προεδρικό Διάταγμα 191/1992 ΦΕΚ 90/Α/02-06-1992 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αξιολόγηση Μαθητή Λήξη μαθημάτων - Αναβαθμολόγηση γραπτών - Επίδοση μαθητών - Βαθμολόγηση (Εξαγωγή βαθμού τελικής επίδοσης) Σύνδεσμος 18/2/2015
346 Προεδρικό Διάταγμα 120/1993 ΦΕΚ 52/Α/09-04-1993 Αναλυτικό Πρόγραμμα Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής (Θρησκευτικών) της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Αναλυτικά προγράμματα Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος "Θρησκευτικά" της Δ' τάξης του Δημοτικού σχολείου Σύνδεσμος 18/2/2015
347 Προεδρικό Διάταγμα 196/1993 ΦΕΚ 71/Α/20-05-1993 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 85/1986 "Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων" ΦΕΚ Α' 31/1986 Αξιολόγηση Μαθητή Εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών Σύνδεσμος 2/3/2015
348 Προεδρικό Διάταγμα 197/1993 ΦΕΚ 71/Α/20-05-1993 Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των σχολών ή τμημάτων της παρ. 1 του άρθ. 1 του Ν. 1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων. Αξιολόγηση Μαθητή Γενικές εξετάσεις Σύνδεσμος 18/2/2015
349 Προεδρικό Διάταγμα 198/1993 ΦΕΚ 73/Α/20-05-1993 Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Αναλυτικά προγράμματα Διδακτέα ύλη Μαθηματικών στις τάξεις του γυμνασίου Σύνδεσμος 18/2/2015
350 Προεδρικό Διάταγμα 403/1993 ΦΕΚ 172/Α/04-10-1993 Αναλυτικό πρόγραμμα "θρησκευτικών (Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής)" των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Αναλυτικά προγράμματα Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος "Θρησκευτικά" των Ε' και ΣΤ' τάξεων του Δημοτικού σχολείου Σύνδεσμος 18/2/2015
351 Προεδρικό Διάταγμα 447/1993 ΦΕΚ 185/Α/07-10-1993 Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Αναλυτικά προγράμματα Διδασκόμενα μαθήματα και ώρες τους εβδομαδιαίας διδασκαλίας στα ημερήσια γυμνάσια Σύνδεσμος 18/2/2015
352 Προεδρικό Διάταγμα 451/1993 ΦΕΚ 187/Α/08-10-1993 Τροποποίηση και συμπλήρωση Αναλυτικών Προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Αναλυτικά προγράμματα Τροποποίσεις στη διδακτέα ύλη μαθημάτων γυμνασίων και λυκείων (Τρόποι εξέτασης) Σύνδεσμος 18/2/2015
353 Προεδρικό Διάταγμα 102/1994 ΦΕΚ 78/Α/13-05-1994 Τροποποίηση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποιήσεις για το σχολικό έτος 1993-1994 (Λήξη μαθημάτων) Σύνδεσμος 18/2/2015
354 Προεδρικό Διάταγμα 174/1994 ΦΕΚ 113/Α/06-07-1994 Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναλυτικά προγράμματα Διδασκόμενα μαθήματα και οι ώρες διδασκαλίας στα γυμνάσια Σύνδεσμος 18/2/2015
355 Προεδρικό Διάταγμα 175/1994 ΦΕΚ 113/Α/06-07-1994 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 221/1990 "Επιλογή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" (ΦΕΚ Α' 82) Αξιολόγηση Μαθητή Εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Ειδικές κατηγορίες - Εξεταζόμενο μάθημα στην 4η δέσμη η Πολιτική Οικονομία) Σύνδεσμος 2/3/2015
356 Προεδρικό Διάταγμα 360/1994 ΦΕΚ 198/Α/25-11-1994 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναλυτικά προγράμματα Τροποποίηση στη διδακτέα ύλη μαθημάτων λυκείου Σύνδεσμος 18/2/2015
357 Προεδρικό Διάταγμα 409/1994 ΦΕΚ 226/Α/22-12-1994 Αξιολόγηση Μαθητών του Γυμνασίου Αξιολόγηση Μαθητή Έννοια, σκοπός, διαδικασία αξιολόγησης, περιγραφική αξιολόγηση, γραπτές εξετάσεις Ιουνίου, βαθμός τέσιας επίδοσης κατά μάθημα, έλεγχος προόδου μαθητών Γυμνασίου Σύνδεσμος 7/11/2014
358 Προεδρικό Διάταγμα 420/1994 ΦΕΚ 240/Α/30-12-1994 Τροποποίηση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναλυτικά προγράμματα Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία από μετάφραση β' Γυμνασίου Σύνδεσμος 18/2/2015
359 Προεδρικό Διάταγμα 8/1995 ΦΕΚ 3/Α/10-01-1995 Αξιολόγηση Μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αξιολόγηση Μαθητή Έννοια, σκοπός, διαδικασία αξιολόγησης, περιγραφική αξιολόγηση, κλίμακα βαθμολογίας, έλεγχος προόδου μαθητών Δημοτικού Σύνδεσμος 7/11/2014
360 Προεδρικό Διάταγμα 121/1995 ΦΕΚ 75/Α/18-04-1995 Συμπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αξιολόγηση Μαθητή Προαγωγή μαθητών - επανάληψη τάξης - Ειδικές περιπτώσεις κατατακτηρίων εξετάσεων Σύνδεσμος 18/2/2015
361 Προεδρικό Διάταγμα 128/1995 ΦΕΚ 77/Α/26-04-1995 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναλυτικά προγράμματα Τροποποιήσεις στο πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου (Πολιτική Οικονομία - διδακτέα ύλη - ώρες διδασκαλίας) Σύνδεσμος 18/2/2015
362 Προεδρικό Διάταγμα 314/1995 ΦΕΚ 170/Α/22-08-1995 Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Αναλυτικά προγράμματα Μαθήματα - Διδακτέα ύλη Δημοτικού σχολείου Σύνδεσμος 18/2/2015
363 Προεδρικό Διάταγμα 377/1995 ΦΕΚ 209/Α/10-10-1995 Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής του Δημοτικού Σχολείου. Αναλυτικά προγράμματα Μαθήματα - Διδακτέα ύλη Δημοτικού σχολείου Σύνδεσμος 18/2/2015
364 Προεδρικό Διάταγμα 384/1995 ΦΕΚ 215/Α/19-10-1995 Τροποποίηση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Αναλυτικά προγράμματα Μαθήματα - Διδακτέα ύλη Γυμνασίου και Λυκείου Σύνδεσμος 18/2/2015
365 Προεδρικό Διάταγμα 409/1995 ΦΕΚ 230/Α/13-11-1995 Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αναλυτικά προγράμματα Μαθήματα - Διδακτέα ύλη Δημοτικού σχολείου Σύνδεσμος 18/2/2015
366 Προεδρικό Διάταγμα 444/1995 ΦΕΚ 258/Α/18-12-1995 Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 197/1993 "Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των σχολών ή τμημάτων της παρ. 1 του άρθ. 1 του Ν. 1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων." (ΦΕΚ 71/Α/1993) Αξιολόγηση Μαθητή Εισαγωγικές εξετάσεις στη τριτοβάθμια εκπαίδευση Σύνδεσμος 18/2/2015
367 Προεδρικό Διάταγμα 446/1995 ΦΕΚ 260/Α/22-12-1995 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναλυτικά προγράμματα Διδακτέα ύλη για το μάθημα "Πληροφορική" στα γυμνάσια Σύνδεσμος 18/2/2015
368 Προεδρικό Διάταγμα 15/1996 ΦΕΚ 9/Α/18-01-1996 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναλυτικό πρόγραμμα - Αξιολόγηση μαθητών Η Αγγλική γλώσσα στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο (γλωσσικές μαθησιακές δραστηριότητες) - Αξιολόγηση μαθητών Σύνδεσμος 18/2/2015
369 Προεδρικό Διάταγμα 44/1996 ΦΕΚ 31/Α/28-02-1996 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναλυτικά προγράμματα Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία γυμνασίου και λυκείου Σύνδεσμος 18/2/2015
370 Προεδρικό Διάταγμα 77/1996 ΦΕΚ 61/Α/09-04-1996 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναλυτικά προγράμματα Τροποποίηση στο αναλυτικό πρόγραμμα των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων Σύνδεσμος 18/2/2015
371 Προεδρικό Διάταγμα 100/1996 ΦΕΚ 78/Α/10-05-1996 Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων Αξιολόγηση Μαθητή Σύστημα εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίσευση (Ειδικά μαθήματα) Σύνδεσμος 19/2/2015
372 Προεδρικό Διάταγμα 117/1996 ΦΕΚ 87/Α/24-05-1996 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναλυτικά προγράμματα Διδακτέα ύλη - Οδηγίες για το μάθημα "Ιστορία" Β' λυκείου Σύνδεσμος 19/2/2015
373 Προεδρικό Διάταγμα 368/1996 ΦΕΚ 238/Α/20-09-1996 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναλυτικά προγράμματα Φυσική - Χημεία γυμνασίου - Εργαστηριακές ασκήσεις Σύνδεσμος 19/2/2015
374 Προεδρικό Διάταγμα 369/1996 ΦΕΚ 239/Α/20-09-1996 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναλυτικά προγράμματα Τροποποίηση αναλυτικού προγράμματος Γυμνασίου Σύνδεσμος 19/2/2015
375 Προεδρικό Διάταγμα 370/1996 ΦΕΚ 240/Α/20-09-1996 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναλυτικά προγράμματα Διδακτέα ύλη του μαθήματος "Γαλλική γλώσσα" στο Γυμνάσιο Σύνδεσμος 19/2/2015
376 Προεδρικό Διάταγμα 371/1996 ΦΕΚ 241/Α/20-09-1996 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναλυτικά προγράμματα Τροποποίηση αναλυτικού προγράμματος Γυμνασίου Σύνδεσμος 19/2/2015
377 ΝΟΜΟΣ 2525/1997 ΦΕΚ 188/Α/23-09-1997 Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις Αξιολόγηση Μαθητή Σκοπός του Λυκείου - Αξιολόγηση μαθητών στο Λύκειο - Ενισχυτική διδασκαλία - Εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Ολοήμερο νηπιαγωγείο και ολοήμερο δημοτικό σχολείο Σύνδεσμος 6/11/2014
378 Προεδρικό Διάταγμα 30/1997 ΦΕΚ 34/Α/12-03-1997 Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αναλυτικά προγράμματα Αναλυτικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σύνδεσμος 19/2/2015
379 Προεδρικό Διάταγμα 31/1997 ΦΕΚ 35/Α/14-03-1997 Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 197/1993 "Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των σχολών ή τμημάτων της παρ. 1 του άρθ. 1 του Ν. 1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων." (ΦΕΚ 71/Α/1993) Αξιολόγηση Μαθητή Συμπλήρωση στο άρθρο 5 του Π.Δ. 197/1993 (Εισαγωγικές εξετάσεις στη τριτοβάθμια εκπαίδευση) Σύνδεσμος 19/2/2015
380 Προεδρικό Διάταγμα 78/1997 ΦΕΚ 65/Α/02-05-1997 Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναλυτικά προγράμματα Διδασκόμενα μαθήματα και ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας στα γυμνάσια Σύνδεσμος 19/2/2015
381 Προεδρικό Διάταγμα 262/1997 ΦΕΚ 189/Α/23-09-1997 Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναλυτικά προγράμματα Διδακτέα ύλη του μαθήματος "Γερμανική γλώσσα" στο Λύκειο Σύνδεσμος 19/2/2015
382 Προεδρικό Διάταγμα 200/1998 ΦΕΚ 161/Α/13-07-1998 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων Αξιολόγηση Μαθητή Σχολικό και διδακτικό έτος - Διακοπές και αργίες - Εγγραφές νηπίων - Ημερήσιο και αναλυτικό πρόγραμμα - Παιδαγωγικές συναντήσεις - Συνεργασία με την οικογένεια - Διδακτικές επισκέψεις Σύνδεσμος 10/11/2014
383 Προεδρικό Διάταγμα 201/1998 ΦΕΚ 161/Α/13-07-1998 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων Αξιολόγηση Μαθητή Σχολικό και διδακτικό έτος - Διακοπές και αργίες - Εγγραφές μαθητών - Αναλυτικό πρόγραμμα - Παιδαγωγικές συναντήσεις - Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων - Έλεγχος προόδου - Διδακτικές επισκέψεις Σύνδεσμος 10/11/2014
384 Προεδρικό Διάταγμα 246/1998 ΦΕΚ 183/Α/31-07-1998 Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου Αξιολόγηση Μαθητή Αξιολογούμενα μαθήματα, αξιολόγηση μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις (διενέργεια και βαθμολόγηση), αποτελέσματα ετήσιας επίδοσης μαθητών Λυκείου Σύνδεσμος 7/11/2014
385 Προεδρικό Διάταγμα 77/1999 ΦΕΚ 91/Α/04-05-1999 Τροποποίηση του τρόπου εξέτασης των μαθητών Γυμνασίου στο μάθημα της Ελληνικής γλώσσας μέσα από αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείμενα Αξιολόγηση Μαθητή Γραπτές εξετάσεις Γυμνασίου Σύνδεσμος 19/2/2015
386 Προεδρικό Διάταγμα 85/1999 ΦΕΚ 92/Α/11-05-1999 Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 197/1993 "Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των σχολών ή τμημάτων της παρ. 1 του άρθ. 1 του Ν. 1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων." (ΦΕΚ 71/Α/1993) Αξιολόγηση Μαθητή Γενικές εξετάσεις Σύνδεσμος 19/2/2015
387 Προεδρικό Διάταγμα 94/1999 ΦΕΚ 101/Α/21-05-1999 Τροποποίηση του 246/1998 Π.Δ. (ΦΕΚ 183/Α/31-07-1998) "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου" Αξιολόγηση Μαθητή Γραπτές δοκιμασίες - Θέματα (έλεγχος κατανόησης , κριτικής ικανότητας, ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγηση δεδομένων κλπ.) Σύνδεσμος 19/2/2015
388 Προεδρικό Διάταγμα 145/1999 ΦΕΚ 146/Α/14-07-1999 Εξετάσεις, βαθμολογία, αξιολόγηση και ποινές μαθητών των Τεχνικών - Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίσεις του Π.Δ. 294/1979 (ΦΕΚ 64/Α/28-04-1979) Σύνδεσμος 19/2/2015
389 Προεδρικό Διάταγμα 166/1999 ΦΕΚ 162/Α/06-08-1999 Τροποποίηση του υπ' αριθ. 246/1998 Π.Δ. (ΦΕΚ 183/Α/31-07-1998) "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου" Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση των άρθρων 37 και 40 του Π.Δ. 246/1998 (ΦΕΚ 183 Α'/31-07-1998) Σύνδεσμος 19/2/2015
390 Προεδρικό Διάταγμα 1/2000 ΦΕΚ 6/Α/13-01-2000 Τροποποίηση του υπ' αριθ. 246/1998 Π.Δ. (ΦΕΚ 183/Α/31-07-1998) "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου" Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση του άρθρου 29 του Π.Δ. 246/1998 (Διακίνηση γραπτών από την Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου) Σύνδεσμος 19/2/2015
391 Προεδρικό Διάταγμα 38/2000 ΦΕΚ 30/Α/22-02-2000 Τροποποίηση του υπ' αριθ. 246/1998 Π.Δ. (ΦΕΚ 183/Α/31-07-1998) "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου" Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση άρθρου 18 του Π.Δ. 246/1998 (Τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης του μαθήματος "Λατινικά" της Γ' τάξης του Λυκείου) Σύνδεσμος 19/2/2015
392 Προεδρικό Διάταγμα 151/2000 ΦΕΚ 130/Α/23-05-2000 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 197/1993 "Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των σχολών ή τμημάτων της παρ. 1 του άρθ. 1 του Ν. 1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων." (ΦΕΚ 71/Α/1993) Αξιολόγηση Μαθητή Γενικές εξετάσεις (Συμπλήρωση Π.Δ. 197/1993 ) Σύνδεσμος 19/2/2015
393 Προεδρικό Διάταγμα 153/2000 ΦΕΚ 131/Α/24-05-2000 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 246/1998 (ΦΕΚ 183/Α/31-07-1998) "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου" και άλλες διατάξεις Αξιολόγηση Μαθητή Γραπτές εξετάσεις Λυκείου - Προαγωγή και απόλυση μαθητών Σύνδεσμος 19/2/2015
394 Προεδρικό Διάταγμα 319/2000 ΦΕΚ 261/Α/27-11-2000 Τρόπος εξέτασης των μαθητών Γυμνασίου στα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία Αξιολόγηση Μαθητή Αξιολόγηση Μαθητών Γυμνασίου (Τρόπος εξέτασηςτης των μαθημάτων : Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και Ιστορία) Σύνδεσμος 10/11/2014
395 Προεδρικό Διάταγμα 86/2001 ΦΕΚ 73/Α/12-04-2001 Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου Αξιολόγηση Μαθητή Αξιολογούμενα μαθήματα, αξιολόγηση μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις (διενέργεια και βαθμολόγηση), αποτελέσματα ετήσιας επίδοσης μαθητών Λυκείου Σύνδεσμος 7/11/2014
396 Προεδρικό Διάταγμα 26/2002 ΦΕΚ 21/Α/12-02-2002 Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73Α) "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου" Αξιολόγηση Μαθητή Γενικές εξετάσεις - Βαθμολόγηση και αναβαθμολόγηση γραπτων - Συμμετοχή του γραπτού βαθμού στην εξεγωγή του γενικού βαθμού - Εξετάσεις φυσικώς αδυνάτων - Αντικατάσταση του άρθρου 37 του Π.Δ. 86/2001 σχετικά με τις απολυτήριες εξετάσεις στα ιδιωτικά ενιαία Λύκεια Σύνδεσμος 19/2/2015
397 Προεδρικό Διάταγμα 115/2002 ΦΕΚ 95/Α/30-04-2002 Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73Α) "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου" Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση άρθρου 21 Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α') Σύνδεσμος 19/2/2015
398 Προεδρικό Διάταγμα 80/2003 ΦΕΚ 77/Α/02-04-2003 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73/Α) "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου" Αξιολόγηση Μαθητή Εποπτεία εξετάσεων σε επίπεδο περιφέρειας - Αναβαθμολόγηση γραπτών - Εξετάσεις Β' τάξεως Λυκείου - Επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου - Υπολογισμός βαθμού Σύνδεσμος 19/2/2015
399 ΝΟΜΟΣ 3255/2004 ΦΕΚ 138/Α/22-07-2004 Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων Αξιολόγηση Μαθητή Άρθρο 7 : Θέματα εξετάσεων λυκείου (Κατάργηση εξετάσεων της Β' τάξης του λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο) - Οι μαθητές της Γ' τάξης του λυκείου εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο σε έξι μαθήματα Σύνδεσμος 20/2/2015
400 Προεδρικό Διάταγμα 128/2004 ΦΕΚ 96/Α/12-05-2004 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73/Α) "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου" Αξιολόγηση Μαθητή Αντικατάσταση του άρθρου 22 του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α') - Αναβαθμολόγηση - Τελικός γραπτός βαθμός μαθήματος Σύνδεσμος 20/2/2015
401 Προεδρικό Διάταγμα 64/2005 ΦΕΚ 99/Α/26-04-2005 Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73/Α) "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου" Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση και συμπλήρωση Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73Α') - Εξεταζόμενα μαθήματα σε επίπεδο σχολικής μονάδας - Θέματα εξετάσεων προαγωγικών και απολυτηρίων λυκείου. Σύνδεσμος 20/2/2015
402 Προεδρικό Διάταγμα 60/2006 ΦΕΚ 65/Α/30-03-2006 Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου Αξιολόγηση Μαθητή Αξιολογούμενα μαθήματα, αξιολόγηση μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις (διενέργεια και βαθμολόγηση), αποτελέσματα ετήσιας επίδοσης μαθητών Λυκείου Σύνδεσμος 7/11/2014
403 Προεδρικό Διάταγμα 105/2006 ΦΕΚ 102/Α/24-05-2006 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α΄65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» Αξιολόγηση Μαθητή Αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 60/2006 Σύνδεσμος 20/2/2015
404 Προεδρικό Διάταγμα 36/2008 ΦΕΚ 61/Α/10-04-2008 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α΄65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» Αξιολόγηση Μαθητή Τελικός γραπτός βαθμός σε περίπτωση αναβαθμολόγησης Σύνδεσμος 20/2/2015
405 Προεδρικό Διάταγμα 50/2008 ΦΕΚ 81/Α/08-05-2008 Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Eπαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Αξιολόγηση Μαθητή Σκοπός της αξιολόγησης - Χαρακτηρισμός διδασκομένων μαθημάτων - Διαγνωστική αξιολόγηση μαθητών - Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των τετραμήνων - Βαθμολογική κλίμακα - Ατομικές και ομαδικές συνθετικές-δημιουργικές εργασίες - Γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις - Φοίτηση και απουσίες Σύνδεσμος 10/11/2014
406 Προεδρικό Διάταγμα 12/2009 ΦΕΚ 22/Α/13-02-2009 Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» Αξιολόγηση Μαθητή Εξετάσεις - Επιτροπές εξετάσεων -Εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία Σύνδεσμος 10/11/2014
407 Προεδρικό Διάταγμα 31/2010 ΦΕΚ 69/Α/14-05-2010 Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 (Α΄65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση του άρθρου 15 του Π.Δ. 60/2006 (Αφορά το μάθημα "Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς") Σύνδεσμος 20/2/2015
408 ΝΟΜΟΣ 3848/2010 ΦΕΚ 71/Α/19-05-2010 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις Αξιολόγηση Μαθητή Άρθρο 47 (Μεταβατικές διατάξεις) : τροποποίηση του άρθρου 5 του Π.Δ. 60/2006 σχετικά με την καττάταξη των μαθητών που κατέχουν απολυτήριο γυμνασίου Σύνδεσμος 6/11/2014
409 Προεδρικό Διάταγμα 43/2010 ΦΕΚ 86/07-06-2010 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Αξιολόγηση Μαθητή Αξιολόγηση Μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου - Εξετάσεις - Βαθμοί (Συντελεστές στάθμισης) Σύνδεσμος 10/11/2014
410 ΝΟΜΟΣ 3966/2011 ΦΕΚ 118/Α/24-05-2011 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις Αξιολόγηση Μαθητή Άρθρο 59 (Λοιπές διατάξεις) : Επιλογή υποψηφίων με βάση τα μόρια που συγκέντρωσαν - Απολυτήριο λυκείου με ενδοσχολικές εξετάσεις - Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων των εισακτέων Σύνδεσμος 6/11/2014
411 Προεδρικό Διάταγμα 21/2011 ΦΕΚ 72/Α/07-04-2011 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (Α΄65) Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση του άρθρου 11 του Π.Δ. 60/2006 (Εξεταστικά κέντρα - Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων - Διακίνηση γραπτών) Σύνδεσμος 20/2/2015
412 Προεδρικό Διάταγμα 41/2011 ΦΕΚ 107/Α/09-05-2011 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (Α΄65) Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006 (Εξεταστικά κέντρα - αδυναμία συμμετοχής στις εξετάσεις) Σύνδεσμος 20/2/2015
413 Προεδρικό Διάταγμα 47/2012 ΦΕΚ 97/Α/27-04-2012 Αξιολόγηση των μαθητών των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών Αξιολόγηση Μαθητή Μαθήματα που διδάσκονται στα Γυμνάσια όπου εφαρμόζονται πιλοτικά τα νέα προγράμματα - Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις - Εξετάσεις στα μαθήματα της Β΄ Ομάδας - Τρόπος εξέτασης ξένων γλωσσών - Αξιολόγηση μεταγραφέντων - Αξιολόγηση κατ' ιδίαν διδαχθέντων μαθητών Σύνδεσμος 10/11/2014
414 Προεδρικό Διάταγμα 48/2012 ΦΕΚ 97/Α/27-04-2012 Αξιολόγηση των Μαθητών του Ενιαίου Λυκείου Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 - Εφαρμογή Τράπεζας Θεμάτων Σύνδεσμος 10/11/2014
415 Προεδρικό Διάταγμα 61/ 2012 ΦΕΚ 112/Α/03-05-2012 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81)«Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ81 Α΄)"Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)"». Αξιολόγηση Μαθητή Αξιολόγηση Μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου Σύνδεσμος 10/11/2014
416 ΝΟΜΟΣ 4186/2013 ΦΕΚ 193/Α/17-09-2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Αξιολόγηση Μαθητή "Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ : Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών, Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Σύνδεσμος 20/2/2015
417 Προεδρικό Διάταγμα 24/2013 ΦΕΚ 55/Α/06-03-2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Προεδρικού Διατάγματος 48/2012 "Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 "Αξιολόγηση των Μαθητών του Ενιαίου Λυκείου" (Α΄65) (Α΄97) Αξιολόγηση Μαθητή εξέταση Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Σύνδεσμος 10/11/2014
418 Προεδρικό Διάταγμα 112/2013 ΦΕΚ 145/Α/14-06-2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.50/2008(Α΄81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 43/2010(Α΄86) και το Π.Δ. 61/2012(Α΄112) Αξιολόγηση Μαθητή Αξιολόγηση Μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου Σύνδεσμος 10/11/2014
419 Προεδρικό Διάταγμα 170/2013 ΦΕΚ 274/Α/16-12-2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αξιολόγηση Μαθητή Τροποποίηση στο άρθρο 1 του Π.Δ. 104/1979 (Α΄ 23) Αναπλήρωση μαθημάτων λόγω καταλήψεων Σύνδεσμος 20/2/2015
420 ΝΟΜΟΣ 4264/2014 ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014 Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις Αξιολόγηση Μαθητή Άρθρο 45: Καθορισμός θεμάτων για τα μαθήματα επιλογής των Α' και Β' τάξεων του λυκείου - Γενικός βαθμός προαγωγής για όλες τις τάξεις του ΕΠΑΛ - Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα ΕΠΑΛ - Άρθρο 51 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Άρθρο 52 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το 10% - Σύνδεσμος 10/11/2014
421 Προεδρικό Διάταγμα 39/2014 ΦΕΚ 75/Α/28-03-2014 Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις Αξιολόγηση Μαθητή Άρθρο 1 Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο - Άρθρο 3 Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις - Άρθρο 4 Εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Β' - Άρθρο 7 Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών Γυμνασίου - Άρθρο 10 Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων Σύνδεσμος 10/11/2014
422 Προεδρικό Διάταγμα 68/2014 ΦΕΚ 110/Α/07-05-2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A΄ 65), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αξιολόγηση Μαθητή Ομάδες μαθημάτων - Κλίμακα βαθμολόγησης - Θέματα προαγωγικών εξετάσεων με βάση την τράπεζα θεμάτων - Απουσίες Σύνδεσμος 10/11/2014
423 Προεδρικό Διάταγμα 79/2014 ΦΕΚ 123/28-05-2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)»(Α΄81) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 43/2010(Α΄86), το Π.Δ. 61/2012(Α΄112) και το Π.Δ. 112/2013(Α΄145) Αξιολόγηση Μαθητή Αξιολόγηση Μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου - Βαθμολογική κλίμακα με βάση ην οποία προσιορίζεται ο βαθμός προαγωγής - Ερευνητική εργασία (project) - Portofolio μαθητή - Τροποποίηση του τρόπου εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων Σύνδεσμος 10/11/2014

diavgeia

 

 

 

Eurydice