Η διοικητική και η επιστημονική λειτουργία της Αρχής υποστηρίζεται από:

(1) το Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης που:

 • Μελετά, εισηγείται και υποστηρίζει όλες τις δράσεις που αναλαμβάνει η Αρχή στο πλαίσιο της αποστολής της, για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Εισηγείται, υλοποιεί ή/και υποστηρίζει, μετά από απόφαση του Δ.Σ., τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών σχετικών με την εκπαιδευτική πολιτική στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Συνεργάζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αρμόδιες υπηρεσίες ή εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων Υπουργείων καθώς και με εκπαιδευτικά ιδρύματα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αποστολή της Αρχής, τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους ή Ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Συμμετέχει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες και υποστηρίζει τη συνεργασία της Αρχής με διεθνή δίκτυα, φορείς και οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή της.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης ποιότητας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την οποία υποβάλλει στον Πρόεδρο της Αρχής.
 • Συντάσσει και υποβάλλει στον Πρόεδρο της Αρχής τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και απολογισμού της Αρχής, σε συνεργασία με το Τμήμα οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης.
 • Διαμορφώνει και εισηγείται στον Πρόεδρο της Αρχής το φυσικό αντικείμενο των έργων/δράσεων που υλοποιεί η Αρχή στο πλαίσιο της αποστολής της, μεριμνά για την έκδοση σχετικών προδιαγραφών προκηρύξεων ή διαγωνισμών, παρακολουθεί και αξιολογεί την πορεία υλοποίησής τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες.

(2) το Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης που:

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη (πρωτόκολλο, ηλεκτρονική και φυσική διακίνηση εγγράφων, διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και εγγράφων, τήρηση Πρακτικών ΔΣ και συλλογικών οργάνων και αρχειοθέτησή τους) καθώς και διοικητική υποστήριξη στο έργο της Αρχής. Βεβαιώνει την ακρίβεια των εγγράφων και των φωτοαντιγράφων που εκδίδει η Αρχή καθώς και το γνήσιο της υπογραφής.
 • Υποστηρίζει τη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών και των υποδομών της Αρχής καθώς και τη διαχείριση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και των βάσεων δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.
 • Χειρίζεται υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού της Αρχής, όπως τήρηση ωραρίου, αδειών, υπηρεσιακών μεταβολών.
 • Παρακολουθεί τα στοιχεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων/δράσεων που αναλαμβάνει η Αρχή και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων που αφορούν στην προετοιμασία, διεξαγωγή, παρακολούθηση και ολοκλήρωση των έργων/δράσεων αυτών, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο.
 • Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει τις οικονομικές υποθέσεις της Αρχής.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων και απολογισμού που υποβάλλει η Αρχή.

 

diavgeia

 

 

 

Eurydice